Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Министерството на младежта и спорта залага на хазарт

Автор: Иван Брегов / 28.07.2017
Оцени тази статия:

През последните години хазартът в България намери нови форми за разпространение. Днес картинката как някой изтрива ценно картонче в очакване на по-добър живот не е рядкост. Затова лицата, извършващи хазартна дейност, са задължени по закон да предоставят средства за социално отговорно поведение по силата на чл. 10а от Закона за хазарта (ЗХ). С промени в ЗХ от януари 2017 г. средствата се управляват от Министерство на младежта и спорта (ММС). Министерството е длъжно да харчи парите при организирана състезателна процедура за проекти в изрично изброени сфери като младежки дейности, спорт и др., които целят да постигнат превенция на агресия и зависимости, сред които и хазартна. Проектите следва да бъдат реализирани от неправителствени организации (НПО). За да се затвърди убеждението за политики по превенция на хазартна зависимост е приет и документ от ММС със заглавие Национална програма за изпълнение на младежки дейности по Закона за хазарта (Програмата - виж тук). И Програмата би била изпълнена със съдържание, ако отговорното да я прилага министерство с действията си я приложи добре – все пак  2 000 000 лв. за превенция на хазарта, колкото е сумата по програмата в бюджета за 2017, не са незначителна сума.

Министерство на младежта и спорта – добър или лош стопанин?

В правната доктрина за лош стопанин се счита този, който върши задълженията си с недобра грижа – при нехайство или груба небрежност към поверената му работа. Задълженията на ММС са да организира добре процедурата, така че финансираните проекти да изпълняват пряко държавната политика по превенция на хазартна зависимост. Самата процедура като действие на държавната администрация следва да бъде разглеждана от гледна точка както на законосъобразността, така и на целесъобразността.

Анализирайки законосъобразността на процедурата, нещата са изрядни – създадени са ясни правила за кандидатстване, въведени са критерии, по които да бъдат избрани НПО- изпълнителите, сроковете са спазени. На този фон сме длъжни да отбележим и разбираемия език, на който са написани указанията за кандидатстване. Това по принцип прави процеса по набиране на кандидати прозрачен и достъпен. Но освен яснота Програмата следва да бъде ориентирана и към това какви конкретни резултати се очакват след реализиране на дейностите. Част  XII, Очаквани резултати, обаче, е твърде лаконична и без конкретика. Редно е програма за 2 млн. лева да има визия какво цели да постигне.

Етапът на оценяване включва 4 критерия: административно съответствие, качествена оценка, финансово съответствие и класиране. И ако административното и финансовото съответствия изискват изцяло да отговаряш на изброени по списък условия, остава въпросът как се прави качествена оценка за изпълнението на политики по превенция на хазарта и зависимостта от хазарт. Точно този критерий е и основният показател за целесъобразност на процедурата. Казано с други думи, изпълнителите трябва да покажат и докажат убедително как харченето на ресурса ще бъде полезно, социално оправдано и ще постигне целения ефект.

А с упражняваната политика от страна на ММС и съгласно приетата стратегия приоритетите са в три области по превенция на различни видове зависимости и/или агресия: направление „Информирай младите”, направление „Мотивирай младите” и направление „Активирай младите”.

Нецелесъобразният избор и следващите от това резултати

В две от трите направления болшинството спечелили организации са спортни клубове (класирането виж тук).

Така реално тенис клубове, шахматни клубове и сдружения по планински маршрути ще информират и обучават младежи за рисковете от хазарт, както и ще имат задължението да изпълнят целите и политиките на направлението „Информирай младите”. Представяме си как млади катерачи изработват информационни анимирани клипове (защо пък и анимирани?) и интернет банери, както и осъществяват информационна кампания за рисковете от хазартна зависимост – все заложени резултати в Програмата. Очевидно е, че целта на закона и Програмата трудно може да бъде изпълнена. Целесъобразно би било спортните клубове да бъдат допустими кандидати само по направленията, които допускат спортни дейности със състезателен характер, а тези, изискващи специфична експертиза и ресурс да бъдат изпълнявани от организации с друг опит. Иначе остава рискът от формално изпълнение – доказваш капацитет като си наемаш експерт с добра биография и покриваш критериите, но не постигаш резултатите.

В допълнение към опорочаването на критерия целесъобразност изпълнителите на информационната кампания не са длъжни да включат всяка от допустимите дейности – така рискът да се превенират зависимости от хазарт и агресия с игра на водна топка се въздига до законово оправдан способ. Информираността предполага обучителен елемент, т.е. да се изгради познание за възможността човек да стане зависим от хазарт, особено във възраст, в която няма изградени устойчиви социални навици. С одобрените проекти, изцяло посветени на спортни дейности, се очаква явно младежите докато спортуват да стигнат до познанието и взаимовръзката между хазарта и рисковете от него.

В направлението „Мотивирай младите” младежта трябва да разбира риска от агресия при изпадане в зависимост – тук задължителни са дейностите за направа на видео уроци. Утешително е, че спечелилите са 3 организации, които не са спортни клубове.

Третото направление по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по Закона за хазарта  е „Активирай младите”. Целта му е да стимулира младежите как да разпознават рисковите фактори, водещи до зависимости, младежкото творчество, физическия активен живот и др. Дейностите са много и разнообразни – от кръгли маси и дискусионни форуми до тренировки. И тук за основен изпълнител са предпочетени спортните клубове, сред които Българската федерация по ски, Българската федерация по бадминтон, Българска федерация по хокей на лед и др.

За да бъде спазено условието за целесъобразност ММС е било длъжно да въведе разграничителен критерий относно допустимите кандидати по области, за да не се налага спортисти да организират кръгли маси и да заснемат анимирани филми.  Ето защо е повече от необходимо, след като се изпълняват цели на национална стратегия, да се въведе поне процентно съотношение за получаваното финансиране: колко процента за спорт, колко - за образователни организации, колко – за друго, тъй като отделните направления на програмата са обезпечени със строго регламентиран бюджет, обвързан с конкретни цели.

Проблемни се явяват и сроковете за изпълнение на целите по Програмата, тъй като дейностите трябва да се реализират в период от три месеца, като повече от половината от това време е през летния период, когато младежите не са организирани в учебни занятия и това прави още по-трудно покриването на широка аудитория, а част от целите на програмата са да бъдат въвлечени минимум 150 000 млади хора. И този неоправдан с нищо срок е приет в Програмата от самото Министерство на младежта и спорта.

Могъл ли е министърът да поправи управленските си грешки?

Ако министърът Красен Кралев или лицата от политическия му кабинет са наблюдавали процедурата, то те са имали не само правото, но и задължението да установят несъответствие между целите на програмата, целите на закона и конкретните процедурни предложения и наградени проекти. Чл. 12, ал. 2 от Наредбата за финансово подпомагане на  проекти по националната програма за младежта (Наредбата) дава правото на министъра да откаже финансиране на одобрен проект ката мотивира мнението си. Но ако го направи, по-голямата част от средствата по Програмата трябва да пропаднат, тъй като парите по проектите трябва да бъдат „усвоени” най-късно до 31-ви октомври 2017 г.

При изпълнението на проектите и последващото им отчитане министърът е длъжен по закон да разработи и прилага и контролни механизми за проверка на изпълняваните проекти. Очакваме отчетите по изпълнението на програмата.

На този етап отговорното министерство по изпълнение на политиките по превенция на хазартна зависимост или се чувства необвързано от националните политики, или няма капацитет да упражнява функции в тази област. Така изпълнението на държавната политика в превенцията и борбата със зависимостите в хазарта ще бъдат изпълнявани на хазартен принцип.