Зрелостните изпити по общини: Английският език е с по-висока успеваемост в сравнение с българския и математиката

Статията е част от поредицата на ИПИ по инициативата „265 истории за икономика

 

На фона на затрудненията на учебния процес, причинени от пандемията на коронавирус и рязкото прехвърляне на практически целия учебен процес онлайн, резултатите на дванадесетокласниците на лятната сесия на зрелостните изпити в много общини тръгват нагоре. Днес се спираме по-подробно на резултатите на три изпита на общинско ниво – задължителният по български език и литература и избираемите по математика и английски език

Тъй като Министерството на образованието не публикува официални данни за резултатите от матурите на ниво община, ИПИ ги изчислява на база на публикуваните от МОН отворени данни на ниво училище, претегляйки с броя явили се ученици в отделните учебни заведения. Точността на изчисленията се проверява с по-нататъшно агрегиране и претегляне на ниво област и сравнението им с официалните данни на това равнище.

|ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА|

Очаквано, на задължителния зрелостен изпит по български език и литература (БЕЛ) дванадесетокласниците постигат най-ниските си резултати. Тази година нито един ученик не се е явил на изпита в 27 общини, а в други осем оценката е под Среден (3). Традиционно, челните места се заемат от общини, където се явяват относително малък брой ученици, но пък постигат много високи резултати в конкретната година. През 2020 г. това са Челопеч (5,12), Баните (5) и Неделино (4,98), като и в трите има под 30 явили се зрелостници, в Баните – едва 12. Сред по-големите общини, които постигат относително постоянни резултати, води Столична (4,63), следвана от Смолян (4,61) и Габрово (4,59). Липсват особени изненади в подреждането, като, очаквано, големите общини с областни центрове, където са струпани най-добрите гимназии, получават и добри резултати.

 

|ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА|

И тази година зрелостният изпит по математика е сред по-рядко избираните – на него са се явили едва 2,5 хиляди от почти 46 хиляди зрелостници (повече защо това е силно нежелано – тук). Заради малкия брой явили се ученици повече от половината общини(168) нямат нито един ученик, явил се на този изпит. За сметка на това резултатите са чувствително по-високи от тези по български език и литература, като с оценка под среден 3 са само две общини – Мъглиж и Самоков, а с над много добър 5 са цели 21. Най-високата оценка тази година е в Силистра – пълен отличен 6, но в цялата община на изпита се е явил само един ученик. Всички общини с над отличен 5,50 са относително малки с малък брой зрелостници. Сред областните градове пък лидер тази година е Габрово с много добър 5,32, а близък резултат има Бургас – много добър 5,27. По-назад остават Варна (много добър 5,09) и столицата (много добър 4,91).

 

|ИНТЕРАКТИВНА ВЕРСИЯ НА КАРТАТА|

За сметка на това зрелостният изпит по английски език е доста по-популярен, като на него са се явили над 1/5 от всички зрелостници, а 97 общини са с нито един явил се . Аналогично с математиката, има една община – Левски – която е пълен отличник, но само с един явил се ученик, а цели 26 общини са със средна оценка над отличен 5,50. Сред по-големите тук лидер е наложилата се като център на качественото училищно образование Смолян (много добър 5,43), следвана от Габрово (много добър 5,41) и Русе (много добър 5,39). Общото впечатление от средните оценки на зрелостния изпит по английски език е, че учениците се справят по-добре с него , отколкото с тези по български език и математика.

Въпреки извънредните условия и преместването на обучението онлайн (повече за пречките пред него тук) повечето общини подобряват своите разултати на зрелостните изпити. Отчасти, това е заради адаптирането на самото съдържание на изпитите спрямо извънредните условия, отчасти е понеже те поначало покриват относително малка част от знанията и особено уменията, които се очаква да са придобили зрелостниците. Истинската щета – ако има такава – ще проличи години по-късно в хода на университетското образование на тези ученици и при реализацията им на пазара на труда.

Длъжни сме да отбележим, че зрелостните изпити са само един – при това далеч не най-добрият – индикатор за знанията и уменията на учениците в регионите на страната. Те обаче могат да служат за първоначален ориентир за качеството на бъдещата работна сила и специализацията на един или друг район в областта на индустрията или услугите. Предвид все по-важната роля на зрелостните изпити в процеса на кандидатстване за висше образование, те могат и да насочват какъв дял от учениците ще продължат към следващия етап на обучението си.


Свързани публикации.