Заплатите в областите се увеличават, безработицата – също

| Регионални профили: показатели за развитие |

През изминалата 2012 г. безработицата на национално ниво продължи да се покачва, достигайки ниво от 12,3%. Въпреки това средната месечна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение в страната отбеляза годишен ръст от 8,6%. Дори и да отчетем ефекта на инфлацията за миналата година (3% средногодишно), реалният ръст на заплатите остава внушителен – 5,4%.

През 2012 г. безработицата е нараснала в осемнадесет области и се е понижила в десет. Само в две от тях, обаче, намаляването на безработицата е съпроводено с изпреварващ средния за страната темп на нарастване на месечните заплати.

Основният въпрос е как пазарът на труда в различните области на страната реагира на комбинацията от покачващи се заплати и продължаваща висока безработица. Ако се разгледа динамиката на безработицата и заплатите по области през 2012 г., могат да се обособят четири групи области: [1]

Бавно нарастващи заплати и намаляваща безработица

 

Източник: НСИ, Сметки на ИПИ

В осем области – Бургас, Видин, Габрово, Добрич, Кюстендил, Плевен, Смолян и Хасково, безработицата се понижава, като в същото време средногодишното ниво на заплатите нараства, но с по-бавни темпове  от средните за страната. Бавният ръст на доходите в някои от най-бедните области в страната (Видин, Смолян, Хасково и Кюстендил) помага за намаляването на безработицата в тези области.

Бавно нарастващи заплати и увеличаваща се безработица

 

Източник: НСИ, Сметки на ИПИ

В девет области безработицата се увеличава, въпреки че ръстът на заплатите е по-бавен от средния темп за страната. Това са Благоевград, Варна, Велико Търново, Враца, Ловеч, Перник, Русе, Сливен и Ямбол. В повечето от тези области средните месечни заплати отбелязват минимално номинално увеличение, като в Русе, Сливен и Ямбол то е под 3%. Особено фрапантен е случаят с Варна, където ръстът на безработицата е с цели шест процентни пункта. Комбинацията от нисък ръст на заплатите въпреки продължаващия ръст на безработицата говори за липса на гъвкавост на пазара на труда в тези области.

Бързо нарастващи заплати и увеличаваща се безработица

 

Източник: НСИ, Сметки на ИПИ

В осем области заплатите се увеличават по-бързо от средния за страната темп, което е придружено и от покачваща се безработица. Сред тях са и областите с най-нисък средногодишен коефициент на безработица в страната през последните години – София (столица) и Стара Загора. Чувствителният ръст на доходите в Разград, придружен с увеличаване на безработицата, може би отразява и освобождаване на част от ниско квалифицирани работници в областта.

Бързо увеличаващи се заплати и намаляваща безработица

 

Източник: НСИ, Сметки на ИПИ

Единствените две области, в които темпът на нарастване на заплатите изпреварва средния за страната без това да окаже негативно влияние върху пазара на труда са Шумен и София (област). София (област) продължава да съкращава разликата със София (столица), като нивото на заплатите е по-високо само в Стара Загора и Враца. Област София е районът с най-ниска безработица след столицата и Стара Загора. В същото време Шумен остава една от областите с най-висока безработица в страната и през 2012 г.

Какво предстои

Тепърва предстои да бъде оценен и ефектът от въведеното от началото на 2013 г. ново увеличаване на минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове по икономически дейности върху отделните области в страната. Предвид факта, че изпреварващият средния за страната темп на нарастване на заплащането в повечето области е съпроводен и от увеличаване на безработицата, е видно, че пазарът на труда има нужда от повече време, за да започне своето реално възстановяване.

Наблюдаваните в много области паралелно покачване на безработицата и ръст на заплатите, демонстрира липсата на гъвкавост на местните пазари на труда. Ниската им адаптивност е следствие от административните вмешателства на този пазар по линия на постоянните покачвания в осигурителните прагове и минималната заплата, които пречат на низходящата корекция на заплатите и подхранват процеса на освобождаване на работници.

 

 


[1] За да проследим динамиката между покачването на доходите на работещите и движението на безработицата, сме използвали данните за месечните възнаграждения на наетите по трудово и служебно отношение през 2011 и 2012 г.

На база на тяхното движение на годишна база (спрямо съответния месец на 2011 г.) сме изчислили увеличаването на средногодишното заплащане във всяка една от областите, както и отклонението му от средния за страната темп на повишаване. Поради недостатъчно представителните данни на НСИ за състоянието на пазара на труда в Кърджали, областта е изключена от обхвата на настоящия анализ. Получените данни сме разгледали наред с данните за динамиката на безработицата по области.

 

Проектът „Регионални профили: показатели за развитие” се осъществява с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”


Свързани публикации.