Законопроекти, внесени в Народното събрание (14 – 24 февруари 2011)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

Внесен за разглеждане на 11 февруари от Любен Татарски (ПГ на ГЕРБ)

В законопроекта се предвижда в случаите, когато не е издадена заповед за заместване на кмета, заместник-кмета, който да замества кмета на общината, съответно кмета на района, да се определя от общинския съвет.

 

Законопроект за предоставяне на помощ за оздравяване на „Холдинг Български държавни железници“ – ЕАД

Внесен за разглеждане на 11 февруари от Министерски съвет

Целта на проекта е да бъдат осигурени средства на Холдинг Български държавни железници ЕАД чрез Българската банка за развитие въз основа на предоставени от централния бюджет целеви възстановими средства в размер до 140,000,000 лв. В мотивите е посочено решението на Европейската Комисия, с което одобрява получените средства.

 

Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) относно създаването в София (Република България) на Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО

Внесен за разглеждане на 11 февруари от Министерски съвет

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата

Проектът на закон предвижда:

  • изменение на определението за стоково тържище и за пазар на производителите;
  • въвеждане на изискване търговия на едро с налични храни и цветя да се извършва само на стоково тържище и/или пазар на производителите. Предвиден е преходен период – шест месеца от датата на влизане в сила на закона, за лицата, които не са регистрирани като стоково тържище или пазар на производителите, за да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания;
  • въвеждане на механизъм за изграждане на пазари на производителите.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

Внесен за разглеждане на 15 февруари от Министерски съвет

Законопроектът регламентира функциите по опазване на недвижимите културни ценности на министъра на културата и на Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН). Предвижда се създаване на ред за предоставяне правото на управление на недвижими археологически културни ценности на общини.

Предлага се във връзка с археологическите проучвания:

  • редуциране състава на Съвета за теренни проучвания
  • облекчаване на режима за издаване на разрешения за теренни обхождания като част от теренните проучвания
  • облекчаване на режима за издаване на разрешения за теренни археологически проучвания, свързани с международни проекти, и участие на чуждестранни специалисти

Предвиждат се допълнения в административно-наказателните разпоредби. Урежда се статута на музейните сбирки.

 

Законопроект за допълнение на Закона за концесиите

Внесен за разглеждане на 15 февруари от Любен Татарски (ПГ на ГЕРБ)

С предложеният законопроект се цели създаване на нормативната уредба по отношение на възможността за предоставяне на концесии от общините  на минерални води.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите

Внесен за разглеждане на 15 февруари от Министерски съвет

Законопроектът цели:

  • синхронизиране на българското и европейското законодателство
  • допълва функциите на държавната администрация и на министъра на регионалнато развитие и благоустройството
  • установява уредба, която да регламентира компетентния орган за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара
  • да се направят някои необходими технически промени

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Внесен за разглеждане на 16 февруари от Огнян Тетимов, Стоян Иванов, Димитър Карбов, Борислав Стоянов, Павел Шопов, Николай Пехливанов (ПГ на „Атака”)

Законопроектът предвижда да отпадне необходимостта гражданите да получават дължимата им се компенсация само в случаите, когато закупуват или започват строителство на жилище. Предвижда се още да се определи и нов срок, също до 31.12.2011 г., в който гражданите да върнат на областния управител временните удостоверения за притежания на жилищно компенсаторни записи, по които не са извършени операции.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс

Внесен за разглеждане на 16 февруари от Петко Атанасов, Сергей Станишев, Петър Димитров, Мая Манолова, Ангел Найденов, Милена Христова, Димчо Михалевски, Любен Корнезов, Атанас Мерджанов (ПГ на Коалиция за България)

С законопроекта се предлага тези, които са променили настоящия си адрес след 1 септември 2010 г., да упражнят правото си на глас в населените места, в който е постоянният им адрес.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Внесен за разглеждане на 16 февруари от Ваньо Шарков, Асен Агов, Любомир Иванов, Цветан Костов, Димо Гяуров, Йордан Бакалов, Кирчо Димитров, Мартин Димитров, Екатерина Михайлова, Михаил Михайлов (ПГ на Синята коалиция)

Предлага се финансовите средства, събрани от глоби и санкции по този закон, да се превеждат на Център “Фонд за превенция, лечение, рехабилитация и ресоциализация на лица със зависимост”, чието управление, организация на работата и дейността на се определят с Наредба по предложение на Министъра на здравеопазването.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда

Внесен за разглеждане на 16 февруари от Емил Радев, Красимир Петров, Вяра Петрова (ПГ на ГЕРБ)

Законопроектът отменя задължението на работодателите на морски лица по отношение на работните места за трудоустрояване. Дава се дефиниция за морски лица.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за медицинските изделия

Внесен за разглеждане на 17 февруари от Пламен Цеков, Красимира Симеонова, Десислава Атанасова, Даниела Дариткова-Проданова, Геновева

Целта на законопроекта е създаването на нормативно основание за поддържане на единен списък на медицинските изделия, предлагани на пазара в Република България и заплащани с обществени средства чрез Министерство на здравеопазването (МЗ), Националната здравно-осигурителна каса (НЗОК), лечебните заведения (ЛЗ) и Агенцията за социално подпомагане (АСП).

 

Законопроект за изменение на Закона за семейни помощи за деца

Внесен за разглеждане на 21 февруари от Драгомир Стойнов, Емилия Масларова

Законопроектът предлага месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст да бъдат определени в размер на 20% от минималната работна заплата.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта

Внесен за разглеждане на 24 февруари от Иван Колев, Делян Добрев, Иво Димов, Ивайло Тошев (ПГ на ГЕРБ)

Законопроектът предлага вливането на Държавно предприятие „Държавна парично-предметна лотария” и държавно предприятие „Български спортен тотализатор”с цел по-добра координация на организираните хазартни игри, намаляване на преките разходи за издръжка на дейността и повишаване на печалбата.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българска академия на науките

Внесен за разглеждане на 24 февруари от Огнян Янакиев, Веселин Петров, Валентина Богданова, Лютви Местан, Георги Терзийски, Румен Стоилов (ПГ на „Атака”, „Синята коалиция”, „Коалиция за България”, ДПС, ГЕРБ)

Законопроектът предвижда създаване на Съвет на настоятелите на БАН, чиято цел да бъде подобряване на координацията между държавата, представителите на бизнеса, обществото, културните институции и БАН. Функциите на Съвета на настоятелите на БАН включват координационни, съвещателни и контролни правомощия. Със законопроекта се определя редът на конституиране и начинът за приемане на решенията на Съвета на настоятелите на БАН.

Със законопроекта се предвижда дейността на БАН да се отчита пред Народното събрание, като се предлага председателят на БАН да представя за обсъждане годишен доклад за дейността на БАН и нейните самостоятелни звена.

 


Свързани публикации.