За продажбата на цигарените фабрики

В края на миналата седмица стана ясно, че след голямото забавяне най-послезапочва процедурата по продажба на четирите най-добри цигарени фабрики,които са дъщерни дружества на “Булгартабак холдинг”. За целта беше одобрендоклад на консултанта по сделката за начина на приватизация на дружествата.

Избраният подход е пакетен, като определените за продажба фабрики се групиратв два пакета, които ще бъдат дадени на търг, а една фабрика ще се продавачрез конкурс само за “стратегически” местни и чужди инвеститори.

Прави впечатление, че въпреки заявените намерения очевидно критерият постиганена най-висока цена няма да е толкова основен. При определяне на потенциалнитеучастници в търговете са поставени изисквания, които изваждат от участиепотенциални финансови инвеститори, което естествено ще ограничи кръга наофертите.

Логично е при повече участници да има по-голяма конкуренция при наддаванетои да се постигне по-висока цена. Мотивите зад решението за участие самона тютюневи компании изглежда са свързани с предишните опити за приватизацияна холдинга, които бяха неуспешни въпреки желанието на избраните купувачи,които обаче не бяха “стратегически инвеститори” според управляващите отНДСВ и особено техните коалиционни партньори от ДПС.

Друг характерен елемент от приватизационната стратегия е, че един инвеститорне може да закупи и двата пакета. Това решение също изглежда трудно за обосноваванеи евентуално би могло да бъде оправдано с опасения от създаване на монопол.Все пак да не забравяме, че при предишните варианти такива аргументи небяха изказани и продажбата щеше да бъде изпълнена като цяло без да възникнатнякакви пречки.

При една нормална тръжна ситуация е възможно един и същ купувач, койтопредложи най-високата цена да закупи по-голям дял от холдинга – т.е. и дватапакета. Изглежда обаче при писането на стратегията управляващите разчитат,че ще има достатъчно голям брой различни инвеститори, които по някакъв начинда се разпределят и да участват само за по един пакет.

Основен момент в стратегията е, че либерализирането на цигарения пазарсе отлага за периода след продажбата на фабриките. Това неминуемо ще повлияена цената им, като инвеститорите ще калкулират това забавяне. Правителствотообещава това да се случи сравнително бързо, но все пак съществува риск,който естествено ще бъде отчетен. В момента промяната на цените на цигаритее един доста сложен процес, тъй като е свързан с отпечатване на нови бандероли,върху които се отбелязва размера на акциза. Това става обикновено веднъжгодишно и не би позволило гъвкавост на тютюневите компании както при повишение,така и при понижение на цените. Ангажиментът на министерството на финанситее този процес да се опрости, за да даде възможност за промени веднъж месечноили на два месеца. Все пак ако либерализацията не се случи правителствотоняма да има нужда да изпълнява тези обещания, а инвеститорите ще разчитатна благоприятни за тях цени, определени от администрацията.

Свързано с либерализирането на пазара е и издаването на нови лицензи запроизводство на цигари в България. Отново, както и в много други случаи,се използват примери от чужбина, които обаче не представляват най-добратапрактика. Такъв е случаят и със Сърбия, където беше прекратено даванетона нови лицензи и така държавата създаде монопол за съществуващите досегапроизводители. Естествено е и тук новите инвеститори да се опитат да сииздействат подобни позиции, които ще са единствено в техен интерес. Потребителитеобаче, отново ще бъдат поставени в неизгодна ситуация. Монополът простоот държавен ще стане частен, при което ползите от приватизацията ще намалеят.

Част от стратегията се отнася за ликвидацията на дружествата в тежко финансовосъстояние и за създаването на социален фонд за изплащане на неизплатенитезаплати към работниците и за обезщетения при съкращение. ИПИ вече коментиратези въпроси (виж тук) иосновният смисъл е, че за сметка на печелившите компании ще се поддържатгубещите, които фактически ще бъдат насърчавани да губят още повече, ноще продължат да съществуват. Все пак в стратегията се посочва възможносттанякои от фабриките да бъдат затворени, но предвид предстоящите избори иобвързаността на електората на ДПС с тютюневия бизнес това едва ли ще сеслучи на практика.

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.