За ефекта от контролните мерки при държавните помощи

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

В бр. № 77 на Държавен вестник от 9 август Министерството на финансите обнародва Наредба за реда за наблюдение и осигуряване на прозрачност на държавните помощи. На практика, наредбата разписва разходите, които ще бъдат наложени на администрацията, за да поддържа публични регистри и упражнява контрол при отпускането на държавни помощи. Според текстовете на наредбата всеки, който предоставя държавни помощи, периодично следи и уведомява министъра на финансите за всички планове за промени в европейското законодателство и практикa, които засягат държавните помощи. Освен това наредбата предвижда поддържане на информационна система за постоянно наблюдение на държавните помощи за нуждите на консолидирания държавен бюджет, за актуализация на регистъра на държавните помощи, за изготвяне на специфични доклади, експертизи и други. Също така всеки, който предоставя или администрира държавна помощ, създава и поддържа собствен регистър, като се задължава да подава актуална информация към централния регистър на държавните помощи.

Наредбата на Министерството на финансите предвижда засилен контрол при разходването на финансови средства през държавните помощи. Публичният регистър на държавните помощи ще разкрие как се харчат пари на данъкоплатците за ‘стимулиране на икономическото развитие’ с неясни резултати. Без съмнение, разходите за съблюдаването на тези разпоредби ще са големи, а ефектите от тях – съмнителни. Освен това, достъпът до информация за държавните помощи може да бъде ограничен, което може да обезсмисли и поддържането на публичен регистър. Всеки, който получава, обработва или съхранява информация за държавните помощи, която съставлява ‘служебна’, ‘търговска’ или ‘друг вид тайна’, определена със закон, трябва да защити интересите на ‘заинтересованите страни’.

На практика, контролните мерки, предвидени в тази наредба, (които включват и поддържането на регистър за контрол при харченето) вероятно ще ограничат злоупотребите с финансови средства за държавна помощ, които не се използват ‘по предназначение’. Те обаче няма да разкрият ефектите, които се създават с преразпределянето на парите на данъкоплатците за проекти със съмнителни резултати, особено оценени в дългосрочен план.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.