Възстановяване и реформи

В средата на седмицата Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) публикува редовния си годишен доклад за прехода на страните от централна и източна Европа (ЦИЕ) и от Общността на независимите държави (ОНД). Докладът, озаглавен “Възстановяване и реформи” включва препоръки за ускоряване на икономическия растеж в общо 29 държави, измежду които и България.

ЕБВР подчертава, че пазарите не могат да функционират ефективно, освен ако няма добре развити държавни институции. Липсата на ефективна регулация на пазара няма да доведе до отключване на потенциала за икономически растеж. Според главния икономист на финансовата институция, Ерик Берглоф правителствата от източна Европа не полагат достатъчни усилия за реализирането на необходимите реформи. В доклада се посочва, че страните от региона губят сравнителни предимства като ниските разходи за труд, поради което трябва да предприемат мерки за подобряване на конкурентоспособността си в износа.

В доклада се набляга на два фактора, които според ЕБВР ще имат основно значение за възстановяване на българската икономика. Необходимо е производството да се преориентира от производство в нетъргуемия към търгуемия сектор, както и поддържането на стабилна фискална позиция в съответствие с Маастрихтските критерии.

Приоритетите пред развитието на България включват по-нататъшна фискална децентрализация, с което да се цели подобряване на състоянието на общините. Те от своя страна трябва да са по-активни при привличането на финансиране, което да се насочва към подобряване на инфраструктурата. Важно би било и подобряване на административния капацитет за усвояване на средствата по структурните и кохезионния фондове.

ЕБВР посочва, че необходимите мерките за подобряване на бизнес средата в страната изискват реформи в политиките по отношение на образованието, професионалното обучение, в съответствие с нуждите на бизнеса. Подобряване на трудовото законодателство трябва да е насочено към възможности за по-гъвкави трудови договори на заетите.

Друг приоритет пред страната се отнася до развитието на енергийния сектор, което изисква политическа подкрепа за насърчаване на инвестициите в сектора и обвързването с енергийните системи на съседни страни. 


Свързани публикации.