Назад

Велико Търново отбелязва рекорди, в Силистра и Враца чуждите инвестиции намаляват

Данните за инвестициите по области за 2022 г. показват сериозно раздвижване на регионалните икономики. Докато общите инвестиции, измерени през разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), нарастват в почти цялата страна (с изключение на област Разград – подробности по-долу), при външните инвестиции се наблюдават значителни разлики между областите. В цели седем области преките чуждестранни инвестиции с натрупване намаляват към края на 2022 г. в сравнение с края на предходната година – Видин, Враца, Плевен, Силистра, Бургас, Стара Загора и Благоевград.

Враца и Силистра губят чужди инвестиции

Въпреки че най-голям е спадът в Бургас и Стара Загора (с по над 230 млн. евро), намалението в областите с по-слабо развитие и по-малко население е по-осезаемо. Област Враца губи над 80 млн. евро инвестиции, а област Силистра – 17 млн. евро, като и в двете спадът е с над 40%. За сравнение намалението с близо 240 млн. евро в област Бургас се равнява на 10%-тен спад на общия размер натрупани до момента чужди инвестиции. Между Враца и Силистра обаче има съществена разлика – при почти еднакво процентно свиване на чуждите инвестиции, област Враца е рекордьор в страната по ръст и на общите инвестиции в основен капитал, и на стойността на произведената продукция. Разходите за придобиване на ДМА в областта нарастват с 86% (при 19% за страната), а на произведената продукция – с 84% (при 30% в страната). Същевременно в област Силистра, която остава сред най-слабо развитите икономически области, увеличението на тези два показателя е значително по-ограничено – съответно с 24% и 23%.

Столицата и област София – обичайните лидери, Пловдив догонва

Столицата и област София остават на първите места с най-много привлечени инвестиции до момента и произведена продукция на човек от населението. В столицата преките чуждестранни инвестиции нараства с близо 300 млн. евро, достигайки почти 15 млрд. евро, или 11,7 хил. евро на човек от населението. Разходите за придобиване на ДМА нарастват с над 1 млрд. лв. спрямо 2021 г. (до 11 млрд. лв. през 2022 г. или 8,8 хил. лв. на човек), а стойността на произведената продукция – с 20 млрд. лв. (до 101 млрд. лв. или 78,8 хил. лв. на човек). При област София увеличенията също са значителни, а произведената продукция на човек от населението почти достига тази в столицата, достигайки 72,3 хил. лева. Област Пловдив пък отбелязва най-високия приток на чужди инвестиции в страната – 314 млн. евро., с което общият им обем с натрупване достига 2,5 млрд. евро. По-високи от средните са и увеличенията на вътрешните инвестиции и произведената продукция.

Велико Търново е рекордьор по ръст на чуждите инвестиции

Голямо положително развитие се вижда при външните инвестиции в област Велико Търново. През последното десетилетие те са сравнително малко, а през 2021 г. областта се подрежда на дъното на класацията по натрупани преки чуждестранни инвестиции на човек от населението с около 300 евро, или над десет пъти по-малко от средното ниво за страната. През 2022 г. обаче Велико Търново успява да привлече над 200 млн. евро чужди инвестиции, което е близо тройно увеличение на външните инвестиции в областта (при средно 4% в страната). Така Велико Търново се премества от 28-мото място на дъното до 16-то място в регионалната класация според размер на чуждите инвестиции на човек от населението.

Разград отбелязва консистентен спад на вътрешните инвестиции

Разград е единствената област, в която разходите за придобиване на ДМА през 2022 г. намаляват. Спрямо предходната година спадът е с близо 8 млн. лв., което е понижаване с 3% (при ръст от 19% за страната) до 215 млн. лева. Спрямо броя на населението тази загуба премества областта от 15-то място през 2021 г. до 23-то място през 2022 година. Нещо повече – разходите за придобиване на ДМА в областта намаляват за трета поредна година. Все пак трябва да се отбележи, че въпреки че и те остават сравнително ниски, чуждите инвестиции и произведената продукция в областта нарастват по-бързо от средното увеличение в страната.

Видин остава областта с най-малко произведена продукция

Стойността на произведената продукция в Видин нараства по-бавно от средната в страната през 2022 г. и областта остава на дъното на регионалната класация както в абсолютно, така и в относително отношение. Произведената продукция в областта нараства със 186 млн. лв. и достига 845 млн. лв., което е едва 0,3% от общата за страната. Спрямо населението произведената продукция е 11,6 хил. лв. на човек (при 43,3 хил. лв. на човек средно за страната) и ръстът ѝ не е достатъчен, за да „отлепи“ областта от последното място.

Инвестициите са основен източник на благосъстояние

Движението на инвестициите е различно в отделните области. При някои има ръстове, при други – спадове. Някои разчитат повече на вътрешни, а други – на външни инвестиции. В някои инвестициите са насочени предимно към услугите и високотехнологичните производства, в други – в индустрията. При всички положения обаче инвестициите са основен фактор за повишаване на производителността и конкурентоспособността, а оттам – на заетост и високи доходи за населението.


Свързани публикации.