Желания на избирателя в началото на политическия сезон

По всичко изглежда, че в навечерието на изборите политическите партиище пренебрегнат съществените предизвикателства пред българската икономика.Затова ни се струва важно да предложим списък на политически действия, коитода възкресят реформите в името на увеличаването на благосъстоянието на гражданите.

1. Правителството трябва да се откаже от увеличаване на разходите. Товаозначава съзнателни и целенасочени действия за намаляване на администрацията,субсидиите и неприсъщите дейности и проекти. В тази група попадат и екстравагантнии безсмислени проекти като АЕЦ Белене. Доколкото по този проект приготовлениятаса доста напреднали, опозицията следва да поиска от правителството анализна ползите и разходите от нова атомна централа.

2. Към днешна дата преизпълнението на бюджета до края на годината се очертавада е над 1.2 милиарда лева. Това ще рече, че приоритет на политическия сезонследва да бъде значителното намаляване на преките данъци. Напълно възможное намаление до 10% на всички преки данъци – данъка върху доходите, данъкавърху печалбата и осигурителните вноски.

3. Бърза приватизация без запазване на държавен дял в предприятия катоБулгартабак Холдинг, както и концесиониране на магистрали, летища, пристанища,мостове и т.н.

4. Реформиране на образованието. Намаляване броя на учителите в началнитеи средни училища и закриване на образователни институции, в които има повечеучители от ученици. Засилване на конкуренцията във висшето и средното образованиечрез намаляване на бюрокрацията при създаване на нови училища и университетии въвеждане на ваучерната система. Според тази система държавната субсидияняма да се разпределя директно на училищата и университетите, а ще се предоставяпод формата на ваучери на учениците и кандидат-студентите. В зависимостот тяхното решение в кое учебно заведение да учат, ще се определя и субсидията,което ще засили конкуренцията между университетите.

5. Реформиране на здравеопазването. Разбиване на монополната структурана здравеопазването чрез допускане на конкуренция на всички нива, включителновъзможност за избор между различни здравни каси.

6. Реформа в енергетиката – либерализация и приватизация на производството,преноса, дистрибуцията, вноса и износа на електрическа енергия и природнагаз.

7. Пенсионна реформа. Разработване и прилагане на стратегия за преход отразходо-покривна към частна капиталонатрупваща пенсионна система.

8. Създаване на звено за предварителна оценка на въздействието на регулациите.Става въпрос за разглеждане на алтернативи и оценка на разходите и ползитепри приемането на ново законодателство с широкото участие на бизнеса. Втази връзка е необходим и преглед и отмяна на множество вредни лицензионнии разрешителни режими.

9. Подобряване качеството на публичните услуги. Концентриране ресурситена държавата върху предоставянето на качествени публични услуги, а не управлениена компании.

10. Фискална децентрализация. Вменяване на право на общините да определятместните данъци и такси, данък върху доходите и данък печалба, което щезасили конкуренцията на ниво община.

11. Въвеждане на професионална армия.

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.