Трупащите се дългове в Български пощи

Въпреки многобройните заявки за реформи в последните години, кризата в „Български пощи” се задълбочава. Компанията не спира да бележи спадащи приходи и намаляващ пазарен дял. Нетната загуба за 2011 г. е 9,2 млн. лв., а тази за 2012 г. е 11,4 млн. лв., въпреки съкращаването на над 1 000 души от персонала с цел оптимизация на компанията. Доклaдът за третото тримесечие на 2013 г. показва, че за периода януари-септември „Български пощи” ЕАД отбелязва нови загуби от 10,1 млн. лв. Само за година на поста изпълнителен директор се смениха четирима души като последната смяна стана съвсем скоро – на 29.11.2013 година. За капак на всичко дружеството убедително върви по стъпките на други затънали в дългове държавни компании.

Управление на дълга по български

Влошаването на финансовите резултати на компанията има своите директни ефекти и върху нейните облигационни задължения, което може да доведе до още по-големи бъдещи загуби вследствие на неизпълнението на предварително поети ангажименти. Като такъв проблем се оформя облигационната емисия, емитирана от „Български пощи” ЕАД на 08.02.2011 г. (ISIN код на емисията: BG2100003115). Компанията постепенно влошава финансовото си състояние, периодично изпитва затруднения да прави договорените плащания по емисията и това води до утежняване на условията по нейното изплащане. Кратката история на обслужването на облигационния заем дава достатъчно ясна представа за предизвикателствата пред „Български пощи” ЕАД.

Емисията се състои от 15 000 броя облигации с номинална стойност от 1 000 евро на облигация или общо 15 млн. евро с падеж 08.02.2016 г. и гратисен период за плащанията по главницата през първите 24 месеца. Погасяването на главницата по въпросния заем започва на 8 февруари 2013 г. под формата на дванадесет равни вноски от 1,25 млн. евро. Лихвеният процент се формира от тримесечния EURIBOR + 3,63 пр.п.

На 5 юни 2012 г. търговията с емисията облигации е временно спряна. Три дни по-късно срокът на временното спиране е удължен с още 3 работни дни, а лихвеният процент по задълженията е увеличен с 25 базисни пункта (3 м. EURIBOR + 3,88 пр.п.)  вследствие на решение, взето на общото събрание на облигационерите от емисията. Последното се налага като вид компенсация за кредиторите, тъй като според условията по облигационния заем, той става изискуем при нарушаването на определени финансови критерии от страна на емитента.

Според първоначалното споразумение максимално допустимата стойност между дълга на компанията и печалбата преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация (EBITDA) следва да е 4:1. Второто изискване е съотношението между EBITDA и обслужването на дълга да не надхвърля 1,1:1 за срок до 31 март 2013 г. След като съотношенията са превишени от компанията, общото събрание на облигационерите, проведено на 04.06.2012 г., решава да изключи тези две условия от споразумението за сметка на споменатото увеличение на лихвата – от 3 м. EURIBOR + 3,63 пр.п на 3 м. EURIBOR + 3,88 пр.п.

На 28.12.2012 г. с решение на общото събрание на акционерите се одобрява допълнително обезпечаване на задълженията на емитента по облигационната емисия до нейното окончателно погасяване посредством учредяване на особен залог на вземания по сметка при банката довереник, по която да постъпват до 31.12.2012 г. минимум 10%, а след 31.12.2012 г. – минимум 50% от всеки приход от продажбите на активи на Български пощи ЕАД-София до натрупване на средства в размер минимум две погасителни вноски по главницата.

На 03.06.2013 г., малко след внасянето на едва първата вноска от главницата (амортизационно плащане на 1,25 млн. евро, извършено на 24.04.2013 г.), от „Български пощи” ЕАД поискват отмяна на изискването за учредяване на особен залог на вземания по сметка при банката-довереник, както и разсрочване на лихвените и главничните плащания по емисията.

На 07.08.2013 г., отново с решение на общото събрание на акционерите, се взима решение дължимото на следващия ден 08.08.2013 г. главнично плащане да бъде платено на 08.11.2013 г., когато е датата на следващото главнично плащане. Така на 08.11.2013 г. „Български пощи” ЕАД трябва да внесе не 1,25 млн. евро, а 2,5 млн. евро. В рамките на този тримесечен период „Български пощи” ЕАД трябва да представи одобрена стратегия за развитието на компанията и план за обслужване на задълженията по облигационния заем.

На 24.10.2013 г. „Български пощи” ЕАД представя покана за свикване на Общо събрание на облигационерите, където да се обсъжда възможността за ново разсрочване на главнично плащане. Предложението е от дължимото на 08.11.2013 г. главнично плащане в размер на 2 500 000 евро да бъдат платени 858 000 евро, а остатъкът в размер на 1 642 000 евро да бъде платен на 08.08.2014 г., с което общото главнично плащане на 08.08.2014 г. да нарасне на 2 892 000 евро. Новата компенсация за притежателите на облигациите е добавянето в списъка на ипотекираните от „Български пощи” ЕАД недвижими имоти на още два имота в курортите Златни пясъци и Св. Св. Константин и Елена. Според пазарната оценка към 09.07.2013 г. цената на ипотекираните имоти възлиза на 19,3 млн. евро, което обезпечава 129% от облигационната емисия. След включването на посочените два имота към ипотеката се споменава, че минималното обезпечение нараства на 150% от задълженията на емитента към облигационерите. Въпреки предложените промени, амортизационното плащане на второ и трето главнично плащане е извършени на 31.10.2013 г., след което търговията с облигации е спряна още веднъж – от 04.11.2013 г. до 15.11.2013 година.

Изводът

Продължаващите нарушения по споразумението няма как да вдъхнат увереност на потенциални инвеститори, че компанията е в състояние да изпълнява задълженията си. Ще трябва да се изчака годишният доклад за 2013 г., за да се види дали нетната загуба на пощите ще надмине тази за 2012 година. Съдейки по данните до момента, по постоянните смени на ръководството и по липсата на оптимизация това изглежда напълно вероятно.

За съжаление перспективата за 2014 г. изглежда още по-мрачна, защото тогава по план трябва да се платят 4 вноски за погасяване на главницата от облигационната емисия, всяка възлизаща на 1,25 млн. евро (на 08.02.2014 г.; 08.05.2014 г.; 08.08.2014 г.; 08.11.2014 г.). Трябва да се вземат предвид и лихвата по тези облигации, намаляващите приходи, мизерното заплащане на служителите (което въпреки това продължава да гълта близо 65% от разходите на компанията) и загубата на пазарен дял. Имайки предвид, че тази година имаше толкова порблеми с изплащането на 3 амортизационни вноски, можем да очакваме, че със запазващата се тенденция за влошаване, догодина, когато трябва да се платят 4 амортизационни вноски, положението ще стане още по-тежко.

Реформи по български

През септември месец тази година беше повдигната темата за евентуална приватизация на националния пощенски оператор. Излезе информация, че се търси „стратегически партньор” за 49% от акциите на „Български пощи” ЕАД. В отговор от синдикатите веднага заваляха заплахи за протести и ефективни стачки. После „партньорът” се оказа фиктивен, а плановете за приватизация – криворазбрани и всичко утихна.

Проблемът обаче остава. Вследствие на поетапната либерализация на пазара на пощенски услуги (от 1 януари 2011 г. пощенският сектор в България е напълно либерализиран), засилената конкуренция, бързото разрастване на обемите пратки и услуги в обхвата на неуниверсалните пощенски услуги, пазарният дял на основния пощенски оператор се сви близо два пъти от нивото си през 2004 г.

Ще бъде жалко, ако „Български пощи” ЕАД стане поредното държавно предприятие, което поради некадърността на своите управители и фанатизма на своите синдикати бъде докарано до положение, при което сградният му фонд да бъде изкупен за жълти стотинки. В рамките на либерализиран пазар на пощенски услуги и измъчен бюджет за 2014 г., предприятието изпитва крещяща нужда от приток на ноу-хау и външни капитали.

По всичко личи, че следващата година може да се окаже съдбоносна за пощите. Нека не я прекараме в напразни надежди за рязко подобрение на финансовите показатели на дружеството.

* Евгени Иванов е стажант в ИПИ.


Свързани публикации.