Трудовите злополуки и по-доброто осигуряване

През седмицата стана ясно, че в работна група, състояща се от представителина министерството на труда и социалната политика, на работодателите и насиндикатите, се обсъжда промяна на начина на определяне на вноската въвфонд “Трудова злополука и професионална болест”. Промяната ще се основавана диференциране на вноската в зависимост на риска в компаниите и се предвиждада влезе в сила от началото на следващата година.

Идеята за различни вноски при осигуряването срещу злополуки и професионалнаболест е добра, тъй като при отделните видове професии рискът за животаи здравето на работещите варира в много голяма степен. Не е логично единчовек, за здравето на когото съществува постоянна опасност в работата му,да плаща колкото друг, за когото рискът от увреждане или заболяване е минимален.По тази причина разграничаването на отделните професии по отношение на тезиосигуровки има смисъл и наистина трябва да бъде дискутирано.

Вноската за трудова злополука в момента е в размер на 0.7% от осигурителниядоход, а ставките в отделните предложения за нови схеми са в интервала между0.5 и 1.4%. Следователно за някои групи професии тя ще скочи 2 пъти, докатоза други ще се понижи с 0.2 процентни пункта. Все пак, според разчетитена работната група нетният ефект по отношение на размера на събраните средстваще бъде нулев и осигурителната тежест ще се преразпредели между компаниите,без да нарасне като абсолютна сума. Тези разчети в момента не са публичнодостъпни и трудно могат да бъдат коментирани прецизно, но според наличнатаинформация от медиите изглежда, че е по-вероятно действително да се получинарастване на осигуровките и настоящите промени да са опит това нарастванеда се прикрие. Все пак представителството на работодателски организациипри изготвянето на проектите би трябвало да ограничи този ефект, тъй катоработодателите са тези, които поемат осигуряването срещу професионално заболяванеи по този начин разходите им биха се повишили.

Един от основните проблеми при сегашния модел е начинът за определяне наосигурителната вноска – а именно – като процент от осигурителния доход.Този начин характеризира осигурителните вноски като по-близки до данък,тъй като размерът им не зависи от риска при отделната професия. Обсъжданатапромяна би трябвало да направи осигуряването по-справедливо, но няма дареши този проблем. Един прост пример е с двама човека, които са в една рисковагрупа, но единият от тях има осигурителен доход 500 лв., а другият – 1000лв. В такъв случай единият ще плаща два пъти по-малко от другия, макар черискът за неговото здраве е същият.

Освен това диференцирането на професиите няма да е достатъчно, за да обхванеотделните рискови групи. Вариантите за ставки са 3, 4 или 5, като се очакваприемането на втория или третия вариант. В работната група се отчита по-голяматапрецизност на по-силното диференциране и затова тези възможности са предпочитани.Само че те естествено пораждат и по-големи разходи за администриране насистемата, тъй като тя се усложнява значително спрямо сегашната ситуация.Логично е част от работодателите да опитат да спестят тези разходи, коетоще доведе и до по-засилени надзорни мерки от страна на Националния осигурителенинститут и е възможно системата да не бъде толкова ефективна колкото сеочаква.

След всичко казано дотук е логично да посочим и каква би била успешно работещатаалтернатива на разглежданите предложения. Тя включва приватизация на систематаи застраховане на работниците и служителите в частни фондове. Съществуващатав момента осигуровка ще бъде премахната и ще се замени със задължителназастраховка срещу посочените рискове. Това ще даде възможност размерът напремиите да зависи единствено от риска и действително ще се определя споредвида на предприятието, честотата и тежестта на трудовите злополуки, кактое записано в Кодекса за социално осигуряване. Така премиите ще се формиратна пазарен принцип и ще отразяват най-справедливо оценката за риска приотделните професии, а при настъпване на застрахователно събитие застрахованителица ще получават съответната сума в зависимост от тежестта на увреждането.

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.