Строителните разрешителни в цифри

През изминалата седмица излязоха официалните данни за издадените разрешителни за строеж на нови сгради през последните три месеца на изминалата 2006 година.

Какво ни казва статистиката

Първенците по издадени разрешителни са Варна – 598, София-град – 367, следвани от Пловдив – 357 и Добрич – 280. От друга страна, най-малко нови жилищни сгради са предвидени за строеж във Видин – 7, Разград и Силистра по 8. Общо за последните три месеца на 2006 г. в страната са издадени 4733 разрешителни за строеж. В тази бройка се включват жилищни сгради – 2886, административни сгради – 132 и други сгради – 1715. Поглеждайки към данните за последното тримесечие на 2005 г., виждаме, че издадените строителни разрешителни са били 4484 или това е увеличение с приблизително 9%.

Интензивното развитие на строителния сектор продължава вече повече от 5 години. През този период започна строителството на множество големи търговски и хотелиерски обекти, жилища, а изграждането на ваканционни имоти в последните 2-3 години поставя сектора в групата на най-динамичните отрасли.

Голямо влияние върху развитието на строителството оказват инвестициите от чужбина. Тук трябва да отбележим, че строителството и недвижимите имоти повишиха значително дела си в общите преки чуждестранни инвестиции за изминалата 2006 г., като достигнаха най-високата си стойност в размер на 1 579,6 млн. долара, което се явява около 30% от общите преки чуждестранни инвестиции в България за 2006 г. . Това отразява огромния инвеститорски интерес и възможността за финансиране на различни по големина, предназначение и време на изграждане обекти.

Особена характеристика, както за 2005 г., така и за 2006 г. е разнообразяване във финансирането на обектите. Част от големите търговски обекти, както и ваканционните жилища се финансират чрез набиране на капитал на Лондонската борса за алтернативно финансиране, а друга – чрез дружествата със специална инвестиционна цел или от закупуване на жилищни имоти от физически лица.
За 2006 г. най-голям дял в портфейла на преките чуждестранни инвестиции в България заема Великобритания в размер на 17.1% от общите за страната. Това до голяма степен се дължи на големия интерес към закупуване на недвижима собственост в страната ни.
На фона на тези отлични резултати, които показва строителният сектор, въпросът е дали българската държава не може да подобри още повече условията, както за инвеститорите (местни и чужди), така и за предприемачите-строители. Естествено отговорът е, че може и още повече, е задължително да се подобрят условията с цел гарантирането на високи темпове на бъдещето развитие на този бизнес в страната.

Предложение за промяна

Трябва да се отбележи, че проблемите в строителния бизнес са от различно естество, но този с издаването на строителни разрешителни е един от основните, към който трябва да се насочат усилията за подобрение на работата на държавната и общинската администрация.

За по-ефективното им решаване ние предлагаме няколко основни промени, които трябва да се осъществят:

• Изземване на неприсъщите за държавата функции (като наличието на експертен съвет към всяка местна администрация, отговарящ за приемането на т.нар. оценка на съответствие и др.) и предоставянето им на частния сектор;

• Броят на процедурите по издаване на строителни разрешителни е ненужно голям – той може да се редуцира поне наполовина без от това да пострада качеството и сигурността на строителството;

• По-голяма прозрачност и ефективност в работата на държавните административни органи;

• Внедряване на система за отчитане, от една страна, на ефективността на работа на административните органи, а от друга, въвеждане на регулационна система за отчитане на „задоволеността на клиента".

 

В заключение може да се каже, че времето и съответно разходите за съобразяване с процедурите и регулациите в България все още са значителни.

Всичко това, от една страна, затруднява инвеститорите и предприемачите, а от друга страна, е причина за голяма администрация и възможности за корупция. България трябва значително да опрости законовата си база, за да улесни максимално бизнеса, което от своя страна ще привлече още повече инвестиции.

 


Свързани публикации.