Спад на наетите и ръст на заплатите в края на миналата година

Статистиката на НСИ показва, че по предварителни данни за последното тримесечие на 2013 г. броят на наетите лица намалява, а брутната заплата се увеличава.

За едно тримесечие броят на наетите се е свил с 2,5% (спрямо предходните три месеца), което означава, че между октомври и декември 2013 г. работещите на трудов договор са намалели с малко над 57 хиляди души. Основната причина за това може да се търси в сезонната заетост в туризма и земеделието и това се потвърждава от данните на НСИ – най-много са намалели заетите в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” (-20%) и „Селско, горско и рибно стопанство” (-9,4%).

Въпреки традиционното освобождаване на тези работници, сравнението със същото тримесечие на 2012 г. показва, че намалението на наетите е с 0,6%. Разликата идва основно от свиването на заетостта в преработващата промишленост, където са заети близо 22%. Пазарът на труда все още среща сериозни трудности и структурната безработица е факт, но сигналите са по-скоро положителни предвид сериозното забавяне на темповете на намаляване на заетите през изминалата година (преди година спадът е с 2,2%).

Заедно с намаляването на броя на наетите, НСИ отчита увеличаване на заплатите. През четвъртото тримесечие на 2013 г. средната месечна работна заплата се увеличава спрямо третото тримесечие с 4,7% до 828 лева. Най-много са се увеличили заплатите в икономическите дейности „Образование” (14,7%), „Култура, спорт и развлечение” (8,7%) и „Хуманно здравеопазване и социална работа” (6,8%). Прави впечатление, че секторите с най-висок ръст на заплатите са държавно доминирани; в тези сектори традиционно отчетните заплати също са по-високи. Така, например, спрямо третото тримесечие на 2013 г. увеличаването на заплатите в периода октомври-декември 2013 г. (изчистени от бонуси) в обществения сектор е 7,5%, а в частния – 3,5% или над два пъти по-малко. Това донякъде затруднява изводите за ръста на заплатите в икономиката, още повече, че средната заплата изкуствено се повишава с намаляването на броя на наетите, тъй като най-много намалява заетостта при нискоквалифицираните работници, които имат най-ниски заплати.

Все пак предвид забавянето на спада на наетите, през 2014 г. можем да очакваме раздвижване на пазара на труда и продължаващ бавен, но стабилен ръст на заплатите.  

 

Средна месечна заплата на наетите по тримесечия и форма на собственост за 2008-2013 г., лева


Източник: НСИ


Свързани публикации.