СлучаятКремиковци – всички насърчителни програми в действие

В последно време съществува дебат сред обществото затова дали държаватаподпомага достатъчно активно бизнеса. Отговорът е категорично “да”,но по избор. Ако се съмнявате, вижте как добре работят правителственитепрограми за подпомагане на Кремиковци. Тези програми са съвършена еманацияна понятието “социален”.

В тази връзка последната новина е разсрочването на 70 млн. лева задължениякъм НЕК и то не за една две ами за… десет години. Сумата е натрупанаот 2001 г. досега. И така, веднага след като започва да се натрупвадълг се задейства правителствената “Програма за подобряване конкурентносттана стратегически отрасли от национално значение” и проблемът веднагасе урежда. Все пак в Кремиковци работят осем хиляди души.

Не трябва да забравяме, че съгласно “Програмата за подпомагане на приоритетниотрасли” през миналата година бяха разсрочени отново за десет годинизадължения на Кремиковци към Булгаргаз. Все пак в Кремиковци работятосем хиляди души.

Въпреки, че Кремиковци не е нито малко, нито средно, нито малко и среднопредприятие, все пак се намери начин за неплащане, с възможност за бъдещопреструктуриране, на задълженията към БДЖ, Министерството на околнатасреда и водите и НОИ. Все пак в Кремиковци работят…

Също така през последната седмица разбрахме, че КНСБ и Подкрепа сезанимават с някои стопански дейности в комбината, което е един прекрасенпример за сплотяване на ръководство на предприятието и синдикалнителидери. Това трябва да бъде пример за други предприятия, които не санаясно с понятия като: социално партньорство, социална справедливости други социални неща.

Едва ли някои от правителството е наясно с всички мерки, предприетиза подпомагане на Кремиковци, но това е така защото тези програми иматавтономен характер и действат на принципа на натрупване на преференции.По този начин за Кремиковци и други приоритетни предприятия данъчнататежест е много по-ниска, което спомага за стратегическото ориентиранена българската индустрия.

Предвид процесът на присъединяване към ЕС и преговорите по глава “Конкуренция”,вероятно през тази година ще се наложи някои от гореспоменатите програмида бъдат ре-организирани, тъй като едно от изискванията на европейскотоправо е субсидиите да имат явен, а не скрит характер. Да се надяваме,че правителството ще намери начин да продължи досегашната си успешнаработа в нов формат.

Също така, трябва да се проучи възможността за подпомагане на Кремиковцив рамките на иновационната стратегия на правителството, програмите заалтернативно земеделие, а би било добре и да се създаде отделна агенцияи/или министерство за всяко от стратегическите предприятия в България.Така всички тези програми ще бъдат централизирани и ще може да се правипланиране за петилетки, а защо не и десетилетки.


Свързани публикации.