Ролята на малките и средни предприятия за икономиката на България

Малките и средни предприятия (МСП) са много важни за икономиката, защото представляват източник на добавена стойност и предлагат значителна част от работните места. Последните данни на Националният статистически институт относно МСП са за периода до 2002 г. включително и трудно може да се направи оценка на дела в икономиката на тези предприятия през следващите години. Все пак бихме могли да допуснем, че развитието на тези предприятия е сравнително постоянно и да анализираме наличните данни.

Използваме стандартната класификация за размера на предприятията според броя на работещите в тях. Микро-предприятие е това, в което има по-малко от 10 човека, малко – между 11 и 50 работника и средно – между 51 и 250 работника.

През 2002 г. предприятията до 10 души представляват 91.1% от общия брой фирми в страната, а делът на предприятията с персонал между 11 и 250 заети е 8.6% от всички фирми. Промените в структурата на предприятията според броя на работещите в тях не са значителни през периода 1999-2002 г. и можем да предположим, че тази тенденция продължава да е в сила и досега. Причината за това допускане е, че не се наблюдава съществено изменение в развитието на икономиката – растежът на брутния вътрешен продукт, въпреки че е по-висок от средното за последните няколко години, е умерен, приватизацията продължава, но е далеч от завършване, средата за правене на бизнес е относително стабилна и следователно няма фактори, които значително да променят ситуацията.

Ролята на малките и средните предприятия за осигуряване на заетост продължава да нараства. През 2002 г. 26.1% от заетите лица работят в микро-предприятия, а 40.8% – в предприятия от 11 до 250 души. Следователно общият дял на МСП е около 2/3 от броя на заетите в нефинансовия сектор.

Основен принос за стабилната позиция на МСП като работодател имат предприятията с персонал до 50 човека, при които заетостта продължава да се увеличава. МСП създават най-много нови работни места в сферата на търговията и ремонта на автомобили, преработващата промишленост, при операциите с недвижими имоти и при бизнес услугите. През 2002 г. работната сила на малките и средни предприятия е силно концентрирана в тези сектори – съответно 34.3%, 24.8% и 8.3%.

Оборот

МСП заемат доминираща позиция в оборота на нефинансовия сектор. През 2002 г. предприятията с персонал до 250 души реализират 65.8% от оборота. Следователно делът им от оборота е сравним с дела им от общия брой на фирмите. Най-голям дял от оборота принадлежи на фирмите до 10 души – 25.2%, а делът на фирмите от 11 до 50 души е 20%, въпреки че те са само 6.8% от всички компании.

Добавена стойност

Малките и средни предприятия създават все по-голяма част от добавената стойност в икономиката през разглеждания период. Техният относителен дял е вече 48% през 2002 г., докато през 1999 г. той е 37%. Ако сравним тези числа с дела на МСП в заетостта можем да направим извода, че МСП са по-малко ефективни от по-големите компании, тъй като използват повече хора и създават по-малка стойност. Това вероятно означава, че производителността на труда при тях е по-ниска, но са възможни и други обяснения. По-големите компании имат повече физически капитал и цената на финансирането за тях е по-ниска, те също така реализират икономии от мащаба. Следователно те могат да инвестират повече и да прилагат нови технологии, които са относително скъпи за МСП. Друго предимство на по-големите компании е, че те привличат повече преки чуждестранни инвестиции, които допринасят за по-добър мениджмънт.

Все пак не може да се каже, че МСП не са ефективни. Част от обяснението е, че поради техния брой информацията, която се събира за тях, не е достатъчно изчерпателна. Те имат по-силни стимули да оперират в сивата икономика, тъй като спазването на регулациите им струва по-скъпо спрямо големите компании. Така че можем да допуснем, че действителната ситуация е по-различна от представената в официалните данни и МСП не са единствено източник на не дотам ефективна заетост.

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.