Регламентирането на санитарните изисквания за хранителните магазини: проби и грешки

Word Format (Word Format)

При съществуващата в България практика за приемане на стопански регламенти без предварителна оценка на въздействието им възниква риск от приемането на неефективни регулации. Този риск се изразява в невъзможност да се прилагат определени нормативни разпоредби, поради недостатъчен институционален капацитет, налагане на безсмислени разходи за обществото или стопанството, водещи до загуба на конкурентност, откриване на възможности за корупция или нарушения, допускане на възможности за облагодетелстване на определени играчи и т.н. Типичен пример за възникването на подобен риск са приетите в началото на 2003 г. с Наредба № 7 за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и горите, изисквания всички хранителни магазини да имат санитарно-битови помещения за персонала, които включват помещения за отдих, съблекални, бани и тоалетни. Помещенията трябваше да бъдат осигурени с добро осветление, отопление и проветряване чрез естествена и механична вентилация, баните и тоалетните – и с топла и студена течаща вода, подходящи средства за подсушаване и дезинфекция на ръцете, свързани с ефективна канализация. Както коментирахме тогава ( връзка) разходите за прилагане на тази наредба бяха оценени от нас на около 53,5 милиона лева.

Половин година по-късно в „Държавен вестник“ (бр.59 от 01.07.2003) са обнародвани изменения в наредбата, с които гореописаните изисквания са отменени. Новото изискване е в обектите за търговия с храни да се осигурят „санитарни възли и места или индивидуални шкафчета за съхранение на личните облекло и вещи на персонала…“. Така значителна част от разходите по съобразяване с регламента отпадат, а изискванията на наредбата стават изпълними от голяма част от стопанските субекти, към които е насочена. Процедурата „проби-грешки“ обаче може да бъде избегната, само ако има предварителна оценка на въздействието на проектите за нормативни актове и свързаните с тази оценка публични консултации.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:[email protected]).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.