ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

 

Отчет 2005

Отчет 2006

Отчет 2007

Бюджет 2008*

Проект 2009

Общо разходи, вкл. резерв (млн.лв.)

2 008.6

2 022.5

2 215.6

2 605.7

3 086.3

Процент от БВП

4.7

4.1

4.0

3.9

4.2

Източник: Министерство на финансите

Забележка: * Относителните дялове са изчислени на база очакван БВП за 2008 г.

Разходите за здравеопазване, в т.ч. и резерв, в бюджета за 2009 г. възлизат на 3086,3 млн. лв. Това са над 480 млн. лв. повече от заложените разходи за 2008 г., а процентното им номинално нарастване е 18,4%. От 2005 г. насам това е първата година, през която разходите за здравеопазване отбелязват растеж като процент от БВП. Те имат дял от 4,2% спрямо прогнозния БВП за 2009 г.

За 2009 г. по самостоятелния бюджет на НЗОК са предвидени общо разходи в размер на 1988,6 млн. лв., като 1751,2 млн. лв. представляват разходите за здравноосигурителни плащания.

През 2009 г. се увеличава здравноосигурителната вноска от 6% на 8% при същото съотношение работодател/лице 60:40. Затова и през 2009 г. за НЗОК не е предвиден дефицит, каквато е практиката за минали години.

В бюджета са посочени няколко мерки, които ще се предприемат, но нито една от тях не е съществена и не влияе в голяма степен на изначалните проблеми на здравния сектор. На практика, нищо в компрометираната система не се променя, освен че се насочват повече пари.

Едва ли обаче това ще се отрази в посока по-малко опашки пред кабинетите, по-високи заплати на лекарите, по-добре оборудвани болници и по-доволни пациенти. Най-вероятно няма да спрат и нерегламентираните плащания, които според различни източници са значителни.

Препоръки на ИПИ:

  • Демонополизация на НЗОК и създаване на условия за навлизане на частни здравни каси
  • Приватизация на болници по прозрачен и открит начин

Системата на здравеопазване в България трябва да е изградена и да работи на принципите „заплащане според извършените услуги" и „парите следват пациента". Ефектите биха били повишаване на качеството на предлаганата услуга, оптимизиране на дейността на болниците и тяхната ефективност, справедливо заплащане на медицинския персонал и обслужване на пациентите по най-добрия начин според очакванията им.


Свързани публикации.