ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2009 – ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

 

 

Отчет 2005

Отчет 2006

Отчет 2007

Бюджет 2008*

Проект 2009

Общо разходи, вкл. резерв (млн.лв.)

 

2080,3

 

2345,2

 

2720,3

 

3108,0

 

3521,6

Процент от БВП

4,96

5,02

5,32

4,7

4,79

Източник: Министерство на финансите

Забележка: * Относителните дялове са изчислени на база очакван БВП за 2008 г.

 

В бюджета за 2009 г. разходите за отбрана и сигурност са в размер на 3521,6 млн. лв. Тук се включват също разходите за съдебната власт, администрацията на затворите и защита на населението, управление на дейности при кризи, стихийни бедствия и аварии. Общите им разходи през 2009 г. се увеличават с 13,3% спрямо тези за 2008 г., но като процентно изражение от БВП представляват почти същата стойност – 4,79% за 2009 г. при 4,7% през 2008 г.

В бюджета са посочени няколко основни насоки при изпълнението на отбранителната политика, но липсва конкретика и отделни начини за постигане на някакво развитие. За 2009 г. са предвидени 77 млн. лв. за финансовото осигуряване на задълженията от членството ни в НАТО и още 91 млн. лв. за изпълнение на задълженията на България по участието на формирования от Българската армия в задгранични мисии и операции. Извършването на тези разходи за страната и българските граждани е със съмнителен резултат и ефект.

Качеството и ефективността на опазването на вътрешния ред и сигурността на страната може лесно да се оцени от всеки гражданин. По тази функция се отделят огромни средства без да се постигат резултати, гарантиращи на практика сигурността.

България се нарежда на едно от челните места в ЕС по брой полицаи – на 100 000 души от населението се падат 615 пазители на реда. Във Финландия например те са само 158 (по данни на Евростат). За съжаление, многото заети не означава по-висока ефективността и сигурност. За 2007 г. разкриваемостта на престъпленията в страната достига 52% след постоянно намаление през последните няколко години. Доказателство за спорното качество на „услугата" са и внушителният брой на частните охранители. Това положение налага преосмисляне на политиката, съкращаване на част от щата и заплащане според постигнатите резултати.

По отношение на съдебната власт в бюджет 2009 са заложени няколко цели, насочени към подобряването, модернизирането и повишаването на ефективността на съдебната власт – все цели, фигуриращи във всеки бюджет. Не става ясно как при отпускането на повече пари в тази сфера съществуващите проблеми ще се преодолеят, а системата ще заработи по-ефективно.

Предвидените разходи за администрацията на затворите за 2009 г. са за финансовото осигуряване на основните дейности и задачи при управление на затворите в страната. Време е да се помисли за реформа и включване на частния сектор в дейностите по организацията и управлението на затворите и затворниците.


Свързани публикации.