Привилегирован достъп при издаване и оспорване на патенти

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Сред внесените в Народното събрание проекти за обсъждане са подготвените промени в Закона за патентите. Те предвиждат с акт на Министерски съвет да може да се намали размерът на таксите, плащани за „заявяване, експертиза и обжалване на решения“ за патенти за някои изобретатели. Както тези, които ще се ползват от този преференциален режим, така и дължимите от тях патентни такси, ще се определят от Министерски съвет. Мотивите към предлаганите промени са, че преференциалният режим за някои от таксите, дължими по заявката за патент, ще създаде „по-благоприятна среда за търсене на правна закрила на индустриалната собственост“.1/ Таксата при издаване и оспорване на решения при патентите се заплаща за извършена услуга, в случая разглеждане на подадените документи и удовлетворяване на предявени искания от изобретатели. Самата такса трябва да покрива разходите на патентната администрация, свързани с тази й дейност. Затова не са ясни основанията, на които Министерски съвет ще може да определи изобретателите, които да имат по-евтин достъп при признаване и оспорване на индустриална собственост.2/ Не са ясни критериите, по които Министерски съвет ще включва, респективно изключва, от списъка с изобретатели. Според тарифата, приета с постановление през 1999 г. , за всяко допълнително подадено заявление се плаща по-нисък размер на такса. Затова вероятно водещ няма да бъде критерият „размер“ на подадени заявления или искания за експертиза, още повече, когато не е определен в закона такъв критерий. Основания за дискреция, когато се определя размерът на дължимите такси, винаги могат да се намерят.3/ Освен таксите за издаване на патент, с решение Министерски съвет ще определи и кръга на изобретатели, които ще заплащат по-нисък размер на таксите при оспорване на решения на Патентното ведомство. Тези решения определят носителят на индустриалния патент. Различните такси, които оспорващи решенията на ведомството трябва да плащат заради решение на Министерски съвет, създават привилегирован достъп по спорове при неясни критерии.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.