Приватизацията на Общинска банка


Столична община започна да става основна тема на медиите през последнитеседмици. Причината за това са няколко събития, които привлякоха вниманиетона обществото поради своята значимост не само за София, но и за цялата страна.Част от проблемите бяха свързани със сметта, но те бяха отложени за по-късенпериод, макар че определеният срок изглежда недостатъчен и вероятно отновоще има недоволство от страна на някои граждани. Друга такава тема се отнасядо бездомните кучета и за нея се говори периодично, но все още не е намеренодългосрочно решение. Последният скандал беше относно започването на процедуратапо приватизацията на Общинска банка, от която се предполагаше, че столичнаобщина държи контролен пакет от акции.

Само че изведнъж се оказа, че достатъчна част от акциите са били прехвърленина общински фирми, така че вече участието на общината е по-малко от необходимотои решение за приватизация не може да бъде взето. По този начин това, коетотрябваше да се случи много отдавна – Общинска банка да бъде приватизирана,отново е поставено под съмнение, а мотивите на хората предприели тези действияизглеждат несвързани с обществения интерес.

Основната причина, която стои зад възможността по този начин да се разполагас имущество на общината, е самият характер на държавната и общинската собственост.По своята същност колективната собственост размива отговорността за управлениетои поддържането и в крайна сметка от притежание на много хора става ничия.Тогава директорът на съответното предприятие или общинските съветници, коитоса временно избрани да представляват интересите на гражданите, се възползватот своето положение за лична изгода и се стремят да отнемат общата собственосткато я направят своя.

Управлението и собствеността върху банка в общия случай е печеливш бизнеси това предопределя интереса на много хора да се сдобият с акции от такаваинституция като по възможност това се случи на по-ниска цена. Например споредданни на БНБ към края на месец септември 2004 г. активите на Общинска банкаса 412 млн. лв., собственият и капитал е 38.44 млн. лв., а печалбата отначалото на 2004 г. възлиза на 2.394 млн. лв. Следователно се постигат някаквирезултати, но остава въпросът дали банката не би могла да бъде управляванапо-ефективно ако е частна. Според посочените по-горе данни банките с подобнипоказатели за активи и собствен капитал като Общинска имат по-висока печалбапрез отчетения период и съответно по-добро съотношение между печалбата исобствения капитал, и печалбата и активите. Нещо повече, в направената извадкаот банки Общинска се нарежда на едно от последните места по отношение насвоята възвръщаемост, което показва, че със същите парични средства бихамогли да се постигнат значително по-добри резултати.

Друга особеност за дейността на Общинска банка е, че тя обслужва изцялоСтолична община и съответно част от приходите и са свързани с това. Самоче наскоро беше взето решение от Общинския съвет да се потърси най-добротопредложение за услуги по общинския бюджет и това създава известна несигурностоколо банката.

Напълно е възможно тя да не успее да предложи най-изгодните условия и дазагуби този свой много значителен клиент, от което да пострада както имиджът,така и рентабилността и. Разбира се, през годините на сътрудничество с общинатав банката е натрупана експертиза именно в тази област и това създава съответнопредимство пред останалите банки, но все пак конкуренцията подтиква и другитеиграчи да положат необходимите усилия в тази насока. В крайна сметка важнотое обслужването да е по-възможно най-ефективния начин при най-ниски разходиза да не бъде накърнен интересът на данъкоплатците, които в крайна сметкаплащат за всичко.

Като обобщение можем да кажем, че бързата, открита и прозрачна приватизацияна целия дял на общината и на общинските фирми от банката е необходима иналожителна. Един от на-добрите начини за това е като за целта се използвафондовата борса, тъй като там се осигуряват условията за участие на повечеинвеститори и може да се постигне най-добрата цена без да се създават никаквисъмнения относно избора на купувач. Получените средства могат да се използватза други проекти в общината, за които все още няма подходящо решение.

Таблица: Избрани показатели за търговските банки

<td nowrap style='border-top:none


Свързани публикации.

Банка

Активи (млн. лв.)

Собствен капитал (млн. лв.)

Печалба (млн. лв.)

Печалба/Активи

Печалба/СК

Общинскабанка

412 887

38 440

2 394

0.58%

6.23%

Българо-американскакредитна банка

272 312

49 134

9 931

3.65%

20.21%

Евробанк

382 548

30 085

3 523

0.92%

11.71%

Юнионбанк

346 373

46 939

4 371

1.26%

9.31%

Корпоративнатърговска банка

305 408

27 762

3 469

1.14%

12.50%

Прокредитбанк

289 438

42 301

5 840

2.02%

13.81%

ДЗИ банк

698 408

43 428

1 318

0.19%

3.03%

С.Ж.Експресбанк

766 147

105 089

19 017

2.48%

18.10%

БНП Париба

255 125

50 097

2 400

0.94%

4.79%

Унибанк

200 033

28 105

2 718

1.36%

9.67%

АлианцБългария

372 264

28 644

4 573

1.23%

15.96%

Централнакооперативна банка

472 048

39 304

2 365

0.50%

6.02%

ТБ Хеброс

582 640

106 784

9 071

1.56%

8.49%

Стопанскаи инвестиционна банка

681 592

57 834

9 302

1.36%

16.08%

Среднапретеглена