През преброяване към субсидии: земеделски емоции ’03

Word Format (Word Format)

От 1 юли започна преброяването на земеделските стопанства. Според министерството на земеделието, обект на преброяването ще бъдат около 900 000 земеделски стопанства в 5 300 землища, което ще извършат 4300 анкетьори.

Кой ще бъде преброен?

Очевидно, правителството иска да брои „земеделски стопанства“. Такива са всички, които:

“ обработват земя над определен в закона за преброяването на земеделските стопанства минимум;

“ отглежда определени видове животни;

По-важно е обаче, че се броят само стопаните, попаднали в нарочен списък, съставен въз основа на данните от преброяването на населението през 2001 г. и от всички регистри, поддържани от министерството и браншовите организации.

Какви данни се събират?

Според закона, анкетьорите ще питат за следното:

“ административни данни за стопанствата – местоположение, юридическа форма, и др. под.;

“ данни за собственика/управителя – възраст, образование и др. под.;

“ използвани земеделски площи по предназначение;

“ данни за напояване и инфраструктура;

“ данни за използваните машини;

“ данни за броя на животните;

“ данни за заетите;

“ други – използване на животни за работа, наличие на доилни инсталации и др. под..

Защо се прави преброяването?

Декларираните цели са следните:

“ установяване структурата на земеделските стопанства в страната;

“ усъвършенстване на държавното регулиране;

“ осъвременяване на статистическите методи;

“ осигуряване съвместимост и сравнимост с аграрната статистика на Европейския съюз.

Рискове и възможни проблеми

1. Тръгвайки от целите, редно е да споменем, че статистиката не може да съществува сама по себе си. Ленин например още през 1919 г. отделя важно място на статистиката като необходимост за изграждане на социалистическа икономика (виж: V.I. Lenin, Die nachsten Aufgaben der Sowjetmacht, Berlin: Wilmersdorf, 1919). Той между другото пише: “ ние трябва да сведем статистиката до масите, да я направим популярна, така че активното население постепенно да се научи да разбира и преценява колко и каква работа трябва да се свърши, и колко и как трябва да се почива, така че сравнението на стопанските резултати на отделните комуни да се превърне в обект на общ интерес и загриженост“.

2. Съдейки по посланията на министъра на земеделието и неговите служители, действителната цел е да се събере такава информация, която да спомага на политиката по субсидиране на селското стопанство. Без да коментираме ефектите от субсидиите, очевиден е рискът от „надписване“ на данните, с други думи – от деклариране на повече земеделска дейност, така че да се оправдаят по-високи претенции за пари от държавния бюджет и ЕС.

3. Практическото реализирането на преброяването също предизвиква въпроси. На някои места например, анкетьорите се представят като хора „от общината“, т.е. официалната власт. Също така, при всичките законови забрани (и глоби) за разкриване на персонализирани данни, възможността за използването на данните за частна облага не е изключена. Всеизвестно е например, че в много географски райони и за много селскостопански продукти определени организации монополизират чрез насилие изкупуването, складирането и продажбата на продукцията. За тях актуалните данни от преброяването със сигурност представляват сериозен бизнес интерес. От събитията през последните години се налага извода, че тази дейност не се преследва от правителството, и дори получава определена негласна подкрепа по места.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:[email protected]).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.