Преходът от работа към пенсия през погледа на Евростат

Наскоро Евростат публикува нов анализ, посветен на прехода на европейските граждани от работа към пенсия. Сравнението на данните за България с тези за останалите страни членки на ЕС отново извеждат на преден план няколко отдавна установени негативни констататации:

1. Българите продължават да се пенсионират по-рано от средностатистическия европеец.

Фигура 1: Средна възраст на получаване на пенсия за старост през 2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: Евростат

2. Сред лицата на възраст 59-60 г. страната ни е на 6-то място по най-висок дял на получаващите пенсия за старост или друг вид пенсия.

Фигура 2: Получатели на пенсия по вид пенсия за хората на възраст 59-60 години през 2012 г.

 

Източник: Евростат

3. Делът на хората, получаващи пенсия за старост в България и продължаващи да работят, е сред най-ниските в ЕС въпреки ниското ниво на пенсиите.

Фигура 3: Дял на хората, получаващи пенсия за старост, които работят

Източник: Евростат

Тези наблюдения са в унисон със скорошната оценка на ИПИ за състоянието и проблемите на пенсионната система в страната. Реформата, която трябва да осигури стабилността на системата, трябва да бъде изначална и последователна и да стимулира едновременно по-дългото оставане на пазара на труда и по-тясното обвързване на получаваните пенсии със заплащаните осигуровки. Политическият риск, който крие ограничаването на ранното пенсиониране, ще трябва да бъде платен от някое от следващите правителства, но е необходимо условие за възвръщането на поне част от доверието на данъкоплатците в системата.

 

Проектът „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Страница на проекта: www.bednostbg.info 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

http://www.ngogrants.bg/


Свързани публикации.