Предложения за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (Български център за нестопанско право)

Word Format (Word Format)

продължение от миналия брой

Предлагаме да бъде премахнато неясното и трудно за тълкуване съответно прилагане на правилата за общо събрание и управителен орган при сдружение към органите на фондацията. Поради твърде неясния характер на тази препращаща разпоредба нейното прилагане доведе до множество затруднения в практиката, включително до въвеждане на изискване от някои съдилища свикването на заседания на органи на фондации да става чрез публикуване на покана в Държавен вестник, което в закона се предвижда само за сдруженията.

С предложенията се запазва свободата на фондацията да определя своята структура и органи, но се предвижда, че ако един от нейните органи бъде определен за върховен, то той следва да има определените в закона правомощия, които са непрехвърлими. Тази група от правомощия е еднаква с групата на непрехвърлимите правомощия на общото събрание при сдружението. По този начин се постига балансирано разпределяне на правомощията между основните органи на фондацията идентично с това при сдруженията, без да се използват сложни и неясни законови препращания.

Процедурите и редът за провеждане на заседанията и вземане на решения от колективните органи на фондацията се определят свободно в нейният устройствен акт. Аналогично с правната уредба на сдруженията, за решенията за изменение и допълнение на устройствения акт, както и за преобразуване и прекратяване на фондацията се изисква мнозинство от 2/3 от всички членове на съответния орган. Предвижда се и ограниченията при вземане на решения по въпроси отнасящи се до т. нар. свързани лица, важащи при сдружението, да се прилагат и спрямо фондациите.

С предлаганите изменения на глава Трета от закона се цели ясно да бъдат определени субектите, които попадат в нейното приложно поле. Освен вписаните в Централния регистър ЮЛНЦ в обществена полза, в това поле влизат и лицата, които са се определили за извършване на дейност в обществена полза в своите съдебни решения, но не са подали заявление за вписване в Централния регистър, тези на които им е било отказано вписване и тези чието вписване е било заличено. Така ЮЛНЦ в обществена полза, които по някоя от горните причини не са регистрирани в Централния регистър са задължени да продължат да осъществяват дейността си при спазване разпоредбите на глава Трета. Тези лица, обаче, няма да могат да се ползват от привилегиите, които статутът на обществената полза дава, тъй като законодателството и най-вече данъчните закони изискват изрично те да са вписани в Централния регистър.

Предлагаме да бъде разширен спектъра от цели, за постигането на които ЮЛНЦ в обществена полза могат да изразходват имуществото си, като се добави целта – подпомагане на социалното и икономическо развитие. С цел осигуряване на по-голяма прозрачност, предлагаме освен годишния доклад за дейността, също и финансовият отчет на ЮЛНЦ в обществена полза да бъде публичен.

В раздела „Разходване на имущество“от глава Трета, който въвежда определени ограничения за разходване на имуществото на ЮЛНЦ в обществена полза, предлагаме разширяване на кръга на свързаните лица. Предвижда се задължението за вземане на решение от върховния орган с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете му да бъде валидно и в случаите на безвъзмездно разходване на имуществото на ЮЛНЦ, когато е в полза на негови служители или на лица – физически или юридически, финансирали организацията до преди датата на вземане на решението. Предлагаме също забраната за сключване на сделки от ЮЛНЦ в обществена полза с лица от състава на органите му или техни роднини, която важи за всички сделки с изключение на тези, които са в очевидна полза на ЮЛНЦ или са сключени при публично обявени общи условия, да обхване всички групи свързани лица, сред които вече са и служителите на ЮЛНЦ.

Важно е предложението свързано с правилата за предоставяне на имуществото на прекратените ЮЛНЦ в обществена полза след удовлетворяване на кредиторите. Това имущество вече може да бъде предоставено единствено на вписаните в Централният регистър ЮЛНЦ в обществена полза със същите или близки цели. Когато ЮЛНЦ иска само да определи правоприемник на имуществото си е достатъчно в устройствения акт да бъде определен редът за избора на такъв правоприемник, а не да бъде посочена конкретна организация.

Подготвените до момента от експерти на БЦНП предложения за промени в ЗЮЛНЦ и мотивите към тях са достъпни за допълнителни коментари и мнения чрез Българския център за нестопанско право, тел. (02) 9888166, ел. поща: [email protected] и чрез клубовете „Отворено общество“ в страната.

Пълният текст на предложенията можете да видите тук: Предложения за изменение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (170 KB)

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:[email protected]).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.