Правителствотои бизнес средата

На 17 юни 2004 с проведе дискусия по повод сключването на споразумениетопо PAL 2 между България и Световната Банка. Съществена част от споразумениетои от дискусията беше отредена на качеството на бизнес средата в България.По повод постиженията на правителството в подобряване на средата за бизнес,могат да се направят няколко наблюдения и бележки.

Първо, бизнес средата не зависи изцяло и само от правителството. Има много,при това съществени елементи, на бизнес средата, които по никакъв начинне зависят и не би трябвало да зависят от държавната власт, например предприемаческакултура, разработване на бизнес мрежи със съответните инвестиции в репутация,създаването и следването на качествени фирмени стратегии. Поради това правителствотоне може да бъде държано отговорно за всичко лошо, но и не би трябвало даси приписва заслугите за всичко положително в българската бизнес среда.

Второ, бизнес средата, доколкото зависи от правителството, се определяот няколко основни елемента. Неизчерпателен списък би включвал:
– защита на имуществените права
– равни условия за работа на всички участници на пазара, особено равно третиранеот страна на представители на властта
– приемливи като размер и администриране и легитимни като обществен смисълданъци
– административен капацитет за ефикасна намеса. Ефикасна е намеса, коятопостига политически желания ефект с минимално възможно изкривяване на автентичнитепазарни сигнали.
– осигуряване на свобода на включване в бизнеса
– култура на предоставяне на публичните услуги и на комуникация между представителина властта и частните стопански субекти

Трето, важно е, когато има заслужена похвала, тя да бъде коректно дадена.В това отношение последните две български правителства заслужават похвала,защото са предприели много действия, чийто обективен резултат е видимотоподобряване на бизнес средата през последните години.

Четвърто, важно е да не забравяме, че въпреки положителното развитие имаоще много работа по всички гореизброени направления. Огромен е пътят, койтотрябва да се измине по отношение на имуществените права, защото в моментапо много причини българската правораздавателна система създава един лошпродукт. Българската администрация не може да се похвали, че действителнопомага игралното поле да е равно за всички, че дава възможност за безпрепятственовключване на предприемачи в бизнеса, че общува с фирмите по един евтин еефективен за тях начин. Напротив, тя показва силна склонност да предприемасилно изкривяващи пазарните стимули намеси, чиято ефективност по отношениена заявените официално цели остава, меко казано, съмнителна.

В този смисъл накъде ще се развиват аспектите от бизнес средата, коитосе влияят от поведението на държавната власт, зависят от това в каква степенправителството ще може да мотивира чрез съответни стимули и изисквания многобройнитечленове на административния и на правораздавателния апарат да започнат действителнода предоставят качествен продукт на всички стопански субекти.

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.