Позиция на АИКБ относно национализацията на „спящите” акции

През изминалата седмица Министерство на финансите публикува за обществено обсъждане „Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в т.н. Регистър А”. Концепцията предвижда по отношение на „спящите акции” от масовата приватизация да бъде „предпочетено общественото благо и колективния интерес”. В последните дни бяха направени множество коментари, че с това „решение” всъщност се цели национализацията на въпросните акции. Безспорно прави впечатление и фактът, че в публикуваната концепцията липсват каквито и да е било икономически оценки за ефектите от направеното предложение. ИПИ публикува позицията на АИКБ по въпросната концепция.

 

АИКБ настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица

Близо 3 милиона души могат да загубят акциите си

 

Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява за оттегляне на Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар. Прилагането на концепцията ще засегне и ощети близо 3 милиона българи – собственици на акции, придобити по време на приватизация. Според работодателската организация, която е основен изразител на интересите на емитентите, предложената за обществено обсъжданеконцепция е в крещящо противоречие както с Конституцията на Република България и гарантираното от нея неприкосновеност на правото на собственост, така и с Договора за функциониране на Европейския съюз.

В изготвената концепция е предвидено въвеждане на задължително прехвърляне на акциите от Регистър А на Централния депозитар в Регистър Б към инвестиционни посредници. Така всеки собственик на акции ще бъде принуден в период от 1 година да ги прехвърли на инвестиционни посредници. Ако през тази една годинасобственикът на акциите не ги прехвърли доброволно, теще се прехвърлят без негова воля, насилственов специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонда. След изтичане на нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат национализирани (принудително отнета собствеността им върху тях) и внесени в Сребърния фонд.

Понастоящем притежателите на акции не заплащат такси на Централен депозитар. Предприятията  заплащат на Централния депозитар да поддържа Регистър А. С прехвърлянето на акциите към инвестиционен посредник тези плащания ще са за сметка на акционерите. Накратко, акционерите се принуждават сами да прехвърлят акциите си от безплатния за тях Регистър А на Централния депозитар към инвестиционен посредник, да заплащат занапред всички дължими такси и такада загубят акциите сив дългосрочен план, или да не предприемат нищо и да загубят акциите си в краткосрочен план.

Няма акт на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да налага подобно нововъведение като предлаганата концепция. Напротив, тя е в остро противоречие не само с Конституцията на РБ, правото на ЕС, международните договори и стандарти по които България е страна, но и с основополагащите принципи на съвремената демократична държава!

От АИКБ припомнят, че представената концепция не се разглежда за пръв път. Предходна такава вече е била отхвърлена от предшественика на Съвета за развитие на капиталовите пазари, а работна група, създадена от Министерство на финансите, не стигна до резултат след възражения на Министерство на правосъдието, Асоциация на индустриалния капитал в България,  Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите.

Според работодателската организация ефектът от предлаганото по същество конфискационно решение, обосновано с незаинтересоваността на собствениците на „спящи“ акции, не се различава от конфискация на банков влог, по който няма движение, или на автомобил който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва.

Асоциация на индустриалния капитал в България споделя разбирането, че съществуват проблеми с наследяването на акциите, с управлението на акциите от емигриралите българи и от българите, които живеят в области без нито един лицензиран инвестиционен посредник. Но не национализацията е решението на тези проблеми. С предлаганата Концепция за личните сметки на физически и юридически лица, водени от „Централен депозитар“ АД в  Регистър А не се решава нито един проблем. Напротив, ще се създадат нови проблеми и за близо трите милиона акционери и за стотици предприятия, което ще рефлектира особено негативно върху  инвестиционния климат иоблика на България по света. Според АИКБ, ако авторите на  концепцията наистина желаят активно управление на „спящите“ акции, то далеч по-смислено е да се предвидят мерки и възможности за дистанционно управление на тези малки пакети акции, да се намалят и дори премахнат таксите за управление, прехвърляне и най-вече за наследяване. Предвид на гореизложеното единственото правилно решение е проектът на концепция да бъде оттеглен от вносителите.


Свързани публикации.