Пощата и нейните служители – случаят на Австрия

Пред „Български пощи” ЕАД предстои оптимизиране на броя на заетите, особено вследствие на предстоящото намаляване на пощенските клонове. Поради тази причина ще погледнем какво се случва с оптимизирането на заетите в пощенския сектор в Европа и по-конкретно с човешките ресурси на австрийския национален доставчик, отговарящ за предоставянето на универсалната пощенска услуга в страната. Информацията е от проведен мониторинг на Европейския фонд за подобряване на условията на живот и работа от последното тримесечие на 2010, който следи  въздействието на мащабните преструктурирания върху трудовата заетост  в ЕС-27 и Норвегия.

Тъй като в пощенския сектор са  заети много хора, повече отколкото в  други бивши държавни сектори, които предоставят комунални услуги, либерализацията е съпроводена със значителни загуби на работни места в структурите на доставчиците на пощенски услуги в Европа, на които е възложено изпълнението на универсалната пощенска услуга. Комерсиализация  в повечето страни е съпроводено с намаляване на пощенските клонове, особено в селските райони. Пощенският сектор в Европа заедно с държавната администрация, здравеопазването, строителството и др. оптимизира броя на заетите и за периода 1 октомври – 31 декември 2010 г. се освобождава от 1 940 заети. Това, разбира се се компенсира в различна степен от създаването на нови работни места във фирмите конкуренти на националния пощенски доставчик. 

Таблица 1: Визитка на Австрийската поща

Правна форма

Акционерно дружество

Държавен дял  през 2009 г.

52,8%

Брой заети  през 2009 г.

29 300

Печалба за 2009 г.

149,4 млн. евро

Общ пазарен дял на основните конкуренти в сегмента на колетите и експресната поща  през 2009 г.

60%

Цена на 20-грамово писмо през 2009 г.

0,55 евро

Дял на разходите за заплати от общите разходи през 2009 г.

47,5%

 

Дял на писмата сортирани автоматично  през 2010 г.

Писма < 50гр.: 91%

Писма <1 кг.:  80%

Писма < 2 кг.: 58%

Обем вътрешна експресна поща  (обект на универсалната услуга) доставен на следващия ден през 2009 г.

Цел: 95%

Резултат: 95,96%

Обем на международната експресна поща, доставен в рамките на три работни дни през 2007 г.

Цел: 95%

Резултат: 96,4%

Пощенски клонове (станции и офиси) на 10000 души през 2009 г.

2

Източник: Анкетните карти на изследването „Развитие на пощенския сектор през периода 2008-2010 г.”

 

Поради намаляването на приходите покрай конкуренцията на електронната поща, натискът за снижаване на цените в сегмента с колетните доставки и очакваната конкуренция от частни доставчици австрийската поща (Österreichische Post AG) цели да намали своите разходи и да повиши ефективността си чрез намаляване на служителите си. През 2009 г. тя се е освободила от 1081души, а за 2010 в плановете влизат между 800 и 900 работещи.

Случаят на „Австрийски пощи” АД илюстрира натиска, пред който са изправени доставчиците на универсалната пощенска услуга в ЕС и показва някои иновативни пътища за преструктуриране на бившите държавни монополи.

От 2001 г. до 2005 г. броят на заетите в австрийската поща е намален с почти 6 600 души. През 2008 г. е представен план за преструктуриране, в който е предвидено съкращаване на 10 000 работни места, което е над 1/3 от всички до 2015 г. Политиката на компанията  е да направи съкращения на персонала чрез улесняване на ранното пенсиониране, т.нар. „златни ръкостискания“, както и прехвърляне на служители към администрацията на полицията.

 

Графика 1: Тренд на заетите на пълен работен ден в „Австрийски пощи” АД

Източник: Съобщение за пресата на „Австрийски пощи” АД; EIRO (2007)

Забележка: Няма налични данни за общия брой на заетите на пълен работен ден през 2002 и 2003 г. Големият спад на личния състав в периода 2000-2005 г. отчасти се дължи на продажба на транспортния бизнес на пощата през 2002.

 

Основен елемент от плановете за преструктуриране на „Австрийски пощи” АД е закриването на над 70% от клоновата мрежа и аутсорсинг на основната й дейност на бензиностанции и  търговци на дребно. След протести на синдикатите, координирани от  Съюза на заетите в пощите и далекосъобщенията обаче, управлението на тази програма за преструктуриране се оттегля от дневния ред на срещата на надзорния съвет на компанията през ноември 2008 година. Въпреки това, последните доклади показват, че през 2010 г. австрийската поща е успяла да прехвърли основните дейности на над 700 пощенски станции на т. нар.  „пощенски партньори”. След началото на 2000 г. обаче е налице увеличение на „нетипична” заетост в дружеството, включително на работещите на свободна практика куриери, както и нарастване на заетостта на непълно работно време.

Делът  на заетите държавни служители от общия брой заети служители в австрийската поща е намалял от 63% през 1999 г. на 44% през 2009 г. и политиката на компанията е да продължи да намалява този дял. Договорите на държавните служители обикновено съдържат  надбавки и клауза за увеличаване на заплатите след определен брой изработени години, които ги правят скъпоструващи за компанията. Обявената през ноември 2009 г. програма за намаляване на разходите предвижда трансфер на напълно доброволни начала на държавните служители на „Австрийски пощи” в Министерството на вътрешните работи. Австрийската полиция изпитва недостиг на персонал. За нея е от значение и фактът, че разходите по прехвърляне на пощенските служители ще се покриват от пощата до юни 2014.

Въпреки, че се предвижда 1 000 служители на „Австрийски пощи” да преминат към полицията до 2014 г. само 57 работници се прехвърлят, което води до инициатива от началото на 2010 г., която предвижда 10 000 евро бонус за всеки пощенски служител, прехвърлил се в полицията. Тези които се включат в обучението за трансфера получават първоначална вноска от 2 000 евро, а останалите 8 000 евро от премията се изплащат при официалното прехвърляне към МВР.

Обемът на австрийските пощенски пратки, показва тенденция на спад, която води и до намаляване на годишните приходи. Пазарът на пощенски пратки и писма осигурява почти 60% от приходите на „Автрийски пощи”. Перспективата компанията да загуби монопола си върху обикновената поща (писма до 50 гр.) ще се отрази сериозно върху приходите, които в момента финансират предоставянето на универсалната пощенска услуга, както и разходите за труд. В момента оперативните разходи на дружеството са около 48% от всички приходи. Това аргументира действията на пощата по намаляване на броя на персонала.

Пълният текст на доклада е достъпен тук.


Свързани публикации.