Паметна бележка по съдебната реформа

 

Към Министерство на правосъдието е създаден Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за съдебна реформа.

Целта на съвета бе да следи изпълнението на поредните усилия за реформирането на българското правосъдие, като членовете на съвета обсъждат предложения за законодателни промени, анализират политиките по изпълнение на стратегията и приемат отчет за изпълнението.

Съветът заседава от месец януари 2016 г. Съдържателен протокол от заседанията не се води, отбелязва се само кой е присъствал и какъв е бил дневният ред. Това продължава вече 3 години.

През определен период от време се приема отчет за изпълнение на Стратегията за съдебна реформа.

Стратегическа цел № 1 от Стратегията е „Гарантиране независимостта на съда и на другите органи на съдебната власт чрез ефективни мерки срещу корупция, политически и икономически натиск и други зависимости”. Изпълнението на целта се осъществява чрез преструктуриране на Висшия съдебен съвет, така че решенията по кариерни и дисциплинарни въпроси за съдии да се вземат от колегия, включваща мнозинство от съдии, избрани от съдии, а за прокурори и следователи – от колегия на прокурорите и следователите.

Към 01.03.2019 г. това не е постигнато въпреки изменението на Конституцията от 2015 г. и редица промени на Закона за съдебната власт през 2016 – 2018 г.

На 21 ноември 2017 г. бе предложено тази мярка да се отчете като изпълнена. Множество от членовете, включително ИПИ, възразихме тази неистина да бъде възпроизведена в официален документ.

На 14 март 2018 г. ИПИ представи подробен преглед какво не е изпълнено и как следва да бъде изпълнено на база на общи и конкретни препоръки от Комисията за демокрация чрез право към Съвета на Европа (т.нар. Венецианска комисия).

На заседанието на 26 февруари 2019 г. за пореден път представителят на ИПИ възрази срещу записаната в отчета невярна информация. С бележита процедурна прецизност ни бе отговорено, че тази мярка е за изминал вече период и отчетът следва да не бъде променян.

Приемането на закон или извършването на усилие от администрацията на министър Цачева или Висшия съдебен съвет не значи автоматичен резултат, особено когато приетото не съответства на обещаното и стратегически важното. Но според гореспоменатите стратегията явно е за отчет на усилия, а не на резултати. Ако една власт, осъществяваща държавното управление, не е в състояние да постигне резултати, това следва да бъде казано на българските граждани. А ако те решат, могат да попитат защо и да потърсят отговорност от управляващите държавата.

Отбелязваме всичко това за протокола.

 

 

 

Материалът е изготвен по проект на ИПИ „Върховенство на закона и икономически растеж“ (№ BG05SFOP001-3.003-0049), финансиран по “Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“ по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ на Оперативна програма „Добро управление”  


Свързани публикации.