Отново за регистрите и прозрачността

Word Format (Word Format)

Прозрачност в управлението, прозрачност в работата на администрацията, прозрачност във всичко. Сигурно вече звучи банално. Нищо чудно, слушаме го от години, а странно защо някак все не можем да го видим. Или законът не го предвижда или ако го предвиди никой не го изпълнява.

Такъв е случаят с регистъра на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт.

В първоначалния вариант на наредбата, която урежда неговото водене се казва, че:

„Чл. 2. Регистърът на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт, наричан по-нататък „регистъра“, съдържа данни за:

1. административните структури, включително тези по чл. 21, 22, 36, 53 и 60 от Закона за администрацията;

2. ръководните им органи;

3. нормативните и общите административни актове, както и за индивидуалните административни актове по смисъла на чл. 2 от Закона за административното производство, с изключение на тези, които: а) са вътрешнослужебни актове; б) подлежат на вписване в други регистри; в) са свързани непосредствено с отбраната и сигурността на страната; г) съдържат обстоятелства, съставляващи държавна или служебна тайна.“

След направените с Постановление № 189 на Министерския съвет от 20 август 2002 г. промени, едва ли по причини за по-голяма прозрачност точка трета се ограничава до „индивидуалните административни актове по смисъла на чл. 2 от Закона за административното производство, издадени от органите на изпълнителната власт при упражняване на правомощията им по регулаторни режими.“.

След прозрачността, ограничаването на регулаторните режими е другия любим рефрен на власт упражняващите. Неясно защо обаче, индивидуалните административни актове свързани с регулаторните режимите не бяха добавени към регистъра, а направоизместиха останалите административни актове. Това не е ли малко странен начин за осигуряване на прозрачност? Всъщност това, което се случва е премахване на прозрачност.

Какво става на практика? Ако влезете в Интернет страницата на министерски съвет в раздел регистри ще намерите приветлив интерфейс и следното представяне на регистъра: „В Регистъра можете да намерите информация за административните структури, за техните ръководни органи, за административно-териториалната принадлежност на общините и населените места; както и за актовете, които органите на изпълнителната власт издават.“

Като влезете в самия регистър ще видите, че това последното изобщо не е вярно, а и вече не се изисква по закон. В настоящия момент регистърът на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт представлява по-скоро регистър на административните структури и списък на регулаторните режими в България.

Интерфейсът на регистъра предвижда да можете да търсите нужната ви информация по вид режим, по предметна област и по орган на прилагане, както и да извадите списък на всички активни и неактивни регулаторни режими в България. Веднъж избрали режима, който ви интересува има предвидена възможност да се информирате за: административното звено, което го администрира, придружено с контакти и работно време; изискванията, процедурите и инструкциите към вас; свързаната с режима нормативна уредба; необходимите образци, актове и разбира се такси.

Но, когато се опитате да получите някаква информация от изброените по-горе раздели се оказва, че за преобладаващия брой режими просто не са въведени всички данни. В най-добрия случай може да намерите данни за администриращото звено, дължимите такси и рядко нормативната уредба, което не е малко, но не е достатъчно. Това означава, че за да получите необходимата ви информация ще трябва да посетите администрацията лично, което ограничава ефекта от съществуването на регистъра.

Поради факта, че за основа на регистъра са използвани данните от работата на междуведомствената група по преброяване и класифициране на режимите, не липсват и абсурдни информации като това, че временните разрешителни за търговска дейност на открито се издават от „кмета на община – Троян“ или пък, че откриването на строителна площадка се съгласува с „кмета на община – Котел“. Това са технически грешки, разбира се. Но те показват доколко сериозно се проверяват данните преди да бъдат въведени в регистъра.

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:[email protected]).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.