Отново за ДДС сметките: процедурата

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Нека отново тръгнем по ‘трънливия’ път за откриване на сметка ДДС и да се сблъскаме с новите предизвикателства, които ни е подготвил Правилника за прилагане на закона за ДДС. Най-голям интерес представляват разпоредбите, включени в новата глава 21, които уреждат правилата по откриване и използване на ДДС-сметката. Особеностите, които следва да имате предвид в това отношение биха могли да се обобщят в следното:

“ ДДС-сметка се открива с разрешение на данъчната администрация на база писмено искане по образец от страна на регистрираното лице, което е разход от време на задълженото лице. При избора на банка трябва да имате предвид и списъка на търговските банки, приели да обслужват ДДС-сметки.

Вече регистрираните лица откриват ДДС-сметка не по-късно от 1 август 2002 г.

“ Въведени са ограничения при използването на средствата по ДДС-сметката и при захранването й. От тази сметка могат да се извършват и по нея могат да се получават плащания единствено за ДДС (от и към други ДДС-сметки и бюджета). Трябва да отбележим ,че захранването на ДДС-сметката може да се извършва единствено от Ваша разплащателна сметка в същия банков клон. Също така, не се допуска заплащане на суми на ДДС по ДДС-сметка от друга разплащателна сметка.

“ В случай, че по ДДС-сметката бъдат преведени погрешно суми, различни от ДДС (независимо от контрола, който ще упражняват банките в това отношение) или без посочено основание за превода, възстановяването им се извършва единствено след данъчна ревизия (чл. 118 ППЗДДС). Не е определен срок за възстановяването на сумите. Какво всъщност означава това – блокиране на средства неизвестно докога?

“ При закриване на ДДС-сметката наличностите по нея се превеждат в бюджета и се възстановяват след ревизия (чл. 119 ППЗДДС). Отново не е определен срок за възстановяването на сумите.

“ Установени са специфични изисквания при оформяне на платежните документи за превеждане на ДДС по ДДС-сметка, което не е проблем.

“ Търговските банки ще предоставят на данъчната администрация информация за откритите при тях ДДС-сметки и за движението по тях.

“ Задължението, което имате по чл. 33 ДПК да уведомите данъчната служба за открита и/или закрита банкова сметка, се прилага и за новооткритата ДДС-сметка.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.