Още веднъж за достъпа до информация

Напоследък българското образование се превърна в една от най-често дискутиранитетеми в общественото пространство. Това развитие е естествено, тъй като проблемитев тази сфера се забелязват лесно и предизвикват хората да се замислят какбиха могли да ги разрешат. Недостатъците в системата направиха впечатлениедори на хората от други министерства извън образователното и беше изготвендоклад от експерти на министерството на финансите по този въпрос.

Разбира се, някой би могъл да каже, че ръководителят на това министерство– Милен Велчев – търси популярност преди изборите и повишаване на своитешансове за участие във властта и през следващия мандат. Все пак, независимоот мотивите при подготовката му, голяма част от констатациите в докладаса верни. Информацията ни за тази позиция се базира на официалните медии,тъй като по някаква причина докладът не е общодостъпен и въпреки многобройнитени контакти по въпроса с представители на министерството нямахме възможностда се запознаем с него. От оповестяването на части от доклада изминаха повечеот две седмици и това ни подтикна да коментираме това събитие.

Позицията на ИПИ по подобни въпроси е ясна. Когато за дадена дейност, коятопо принцип не е присъща на съответното министерство, се използва активноекипът му, е логично поне резултатът от изследването да бъде предоставенна българските граждани, за да получат необходимата им информация по въпроса.Нормално е те като данъкоплатци да имат възможност да разберат за каквоточно се използват парите им и с какво се ангажират служителите във всякоминистерство или агенция. В противен случай остават съмнения, че действителносе преследват други цели извън позитивните за изготвянето на подобен доклад.Логиката е да се посочат недостатъците на съществуващата система и да седадат препоръки за подобряване на качеството на обучение. Доколкото ни еизвестно поне първата част действително е извършена.

Интересно е все пак как докладът е достигнал до медиите, някои от коитодоста подробно представиха основните моменти от него. Прави впечатление,че може би той е бил предоставен само на определени хора, които да разпространятинформацията от него, докато за широката публика няма подобни привилегии.

Само че фактически данъкоплатците са тези, които са платили и за този доклади затова имат право да знаят. И когато поискат да им се предостави тозидоклад това трябва наистина да стане.

А това наистина е просто за изпълнение – публикуване на интернет страницатана министерството. Това ще бъде и още една малка стъпка за подобряване напрозрачността на дейността на министерството и за по-лесното сътрудничествомежду граждани и управляващи чрез използването на съвременните технологии.

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.