Още една причина за ниските пенсии на жените

Според едно от най-кратките определения за еманципация, тя е освобождаване от състояние на зависимост, предразсъдъци и ограничения, и се използва в различен контекст – исторически, политически, икономически, научен или социален.

Наскоро приетите мерки за повишаване на устойчивостта на пенсионната система у нас доказаха, че дори в XXI век в България не е приключила социалната и икономическата еманципация на жените. Реформата регламентира плавно увеличаване за стажа за пенсия до 40 години за мъжете и 37 за жените за най-масовата трета категория труд. Този процес трябва да приключи до 2020, а от 01.01.2021 да започне повишаване на възрастта за пенсиониране до 65 години за мъжете и 63 за жените. С приетите решения, резултат от няколкомесечни противоречия между превърналата се в нарицателно „Тристранка”, България за пореден път не изневери на традицията да не е в крак с актуалните общоевропейски тенденции и да остава последна при извършването на всяка една реформа.

 

Таблица 1: Пенсионна възраст по пол в ЕС през 2009 и 2020

2009

мъже

жени

2020

мъже

жени

Белгия

65

65

Холандия

66

66

Дания

65

65

Ирландия

66

66

Германия

65

65

Германия

65.9

65.9

Ирландия

65

65

Белгия

65

65

Испания

65

65

Дания

65

65

Кипър

65

65

Испания

65

65

Люксембург

65

65

Кипър

65

65

Холандия

65

65

Люксембург

65

65

Португалия

65

65

Унгария

65

65

Финландия

65

65

Португалия

65

65

Швеция

61-67

61-67

Словения

65

65

Унгария

64

64

Финландия

65

65

Франция

60-65

60-65

Швеция

65

65

Гърция

65

60

Великобритания

65

65

Италия

65

60

Франция

62-67

62-67

Австрия

65

60

Чехия

63.8

63.4

Полша

65

60

Литва

64

63

Великобритания

65

60

Румъния

65

61.11

Естония

63

61

Естония

63

63

Словения

63

61

Малта

63

63

Латвия

62

62

Гърция

65

60

България

63

60

Италия

65

60

Чехия

62

60.8

Австрия

65

60

Румъния

63.8

58.8

Полша

65

60

Литва

62.6

60

Латвия

62

62

Словакия

62

59

Словакия

62

62

Малта

61

60

България

63

60

Източник:ikonomika.org, използвани са данни от Зелената книга на ЕС за пенсиите и скорошни реформи в някои страни

До края на 2009 година над половината страни от ЕС са изравнили пенсионната възраст за двата пола, a до 2020 са приети реформи, според които страните с еднаква пенсионна възраст ще бъдат поне 19 на брой.

 

„Геноцидната” политика

При обсъждането на параметрите на промените у нас предложението на правителството за изравняване на възрастта между двата пола беше безапелационно отхвърлено от синдикатите. То е сред текстовeте, отпаднали в името на цялостния компромис. Изявени бяха крайни мнения, сравняващи идеята с геноцид. Основният аргумент в подкрепа на тази теза е, че средната продължителност на живота при жените е 77.8 г. При пенсиониране на 65 г. ще получават пенсия средно по 12.8 години, а при пенсиониране на 63- „цели” 2 години повече. Всъщност, основният аргумент е възможно най-добрия контрааргумент. Средната продължителност на живота при мъжете в момента е 69.9 г., а според вече гласуваната реформа възрастта за пенсиониране ще достигне до 65 г. или всеки мъж ще получава пенсия средно по едва 5 години.

Официалните данни за средната продължителност на получаване на пенсия за осигурителен стаж и възраст и средната продължителност на живота в България оборват изцяло популисткото твърдение, че в България хората работят докато умрат и трудно доживяват до пенсия. Методологията за изчисляване на средната възраст обхваща цялото население, включително и починалите при обстоятелства, несвързани с трудовата дейност. Обективният показател е средната продължителност на получавана не пенсия за осигурителен стаж и възраст /чл. 68 от КСО/. Към 31.12.2009 стойностите са 23.6 г. за жените, 18.5 г. за мъжете и 21.0 г. средно.

 

Таблица 2: Средна продължителност на получаването на пенсия за осигурителен стаж и средна продължителност на живота в България

Средна продължителност на получаване на една пенсия на пенсионер /чл.68 от КСО/

2004

2005

2006

2007

2008

2009

общо

18,5

19,1

19,7

20,2

20,6

21,0

мъже

16,8

17,3

17,7

18,0

18,3

18,5

Жени

20,7

21,3

22,0

22,6

23,2

23,6

Средна продължителност на живота в България

 

 

 

 

 

 

 

общо

72.07

72.60

72.60

72.70

73.00

73.43

мъже

68.88

69.00

69.10

69.20

69.50

69.90

Жени

75.59

76.30

76.30

76.30

76.60

77.08

Източник: НОИ и Национален център за здравна информация

 

По-ниската пенсионна възраст дискриминира жените

Формулата, по която се изчисляват пенсиите за стаж и възраст е произведението на средния осигурителен доход (СОД) за страната, индивидуалния коефициент (ИК) на всяко лице, зависещ от осигурителния му принос и броя на годините осигурителен стаж, разделени на 100.

 

Размер на пенсията = (СОД за страната) х ИК х (години осигурителен стаж/100)

 

При равни другия условия през целия трудов живот една жена получава по-ниска пенсия, защото нейният стаж е по-малък от този на съпруга и. Средногодишната пенсия за стаж и възраст през 2009 г. е 324.45 лв. при мъжете и 209.32 лв. при жените. Разликата от над 50% не се дължи единствено на стажа, защото пенсиите са функция и на получаваната заплата, която е по-висока при мъжете заради съществуването на традиционно мъжки професии с по-високо възнаграждение. Въпреки това стажът има съществен принос. Формулата за изчисляване на пенсия не включва годините за пенсиониране, а единствено трудовия стаж, но по-ниската възраст при жените означава и по-малък трудов стаж, пренасящ се в по-нисък размер на пенсията.

Измерен чрез стойността на пенсията, ефектът от по-ранното пенсиониране на жените е негативен. То има дискриминиращ ефект, защото е причина за получаването на по-ниски пенсии, рефлектиращи върху жизнения стандарт.

Решението има две стъпки.

Първо, докато пенсионната система е в съществуващия си безумен формат трябва да има изравняване на пенсионната възраст между двата пола веднага.

Второ, от 2012 година може да се премине към лични пенсионни сметки, при която хората свободно ще могат да  решават кога да се пенсионират, от което ще зависи и получаваната пенсия.

 

Повече за пенсионната реформа вижте тук: https://ime.bg/bg/projects/reforma-na-pensionnata-sistema/

 


Свързани публикации.