Оптимален размер на държавата. Какво следва?*

През тази седмица ИПИ публикува ново изследване относно оптималния размер на държавата. То се разглежда и в контекста на парадигмата за ефективността на публичните услуги. По принцип точното измерване на ефективността на публичния сектор е доста трудно, а даже и невъзможно упражнение от принципна и от методологическа гледна точка. За това икономическата теория използва количествен подход базирайки се на пресмятането на общи правителствени  разходи спрямо брутния вътрешен продукт на страната.

Какво показват резултатите?

В изследването са включени 28 страни членки на ОИСР за периода от 1970 до 2007 г.

То разглежда оптималния размер на държавата, който води до максимален икономически растеж. Резултатите показват, че оптималният размер правителствените разходи е 25% от БВП. Поради ограничения на модела и липса на данни, обаче, може да се смята, че оценките на коефициентите са надценени и „истинският" оптимален размер на правителството е дори още по-малък и зависи също от качеството на управление, а не просто размера на разходите.

Подобни резултати се получават и в други изследвания, които показват, че размерът на правителството не трябва да надвишава 12 до 30 процента от БВП, за да се достигне до максимален икономически растеж. Всички големи икономики, включително САЩ, Германия, Франция и Италия значително превишават този размер. Средният размер на публичния сектор за страните от ОИСР е повече от 41% от БВП.  Това е така поради неефективното разпределение на оскъдни ресурси в публичния сектор и ефекта на изтласкване на активност и инвестиции от частни предприемачи за сметка на публичните институции.

В България правителствените разходи като дял от БВП са 40.6% през 2003, намаляват до 39.1% през 2007 като достигат 38% от БВП през 2008, но са все още значително по-високи от нивото, което ще позволи икономическият растеж у нас да е по-голям. Правителството все още изземва значителни ресурси от гражданите и бизнеса, харчи неефективно и непрозрачно огромни средства.

Какво трябва да следва?

Неминуемо , за да има възстновяване на иконмическия растеж , трябва да има намаляване на изземването и последващото преразпределение на доход от страна на държавата. Това може да се посредством:

  • 1) рязко подобряване на качеството на публичните услуги (съдебна система, полиция, администартивни услуги и т.н.) и намаляване на бюрократичното бреме
  • 2) намаляване на данъчното и квазиданъчното бреме и
  • 3) оттегляне на държавата от неприсъщите и дейностти и преминаването им към частния сектор – приватизация на останалите държавни дружества, оставяне на възможността частни компании да реализират различни проекти (например инфраструктурни) без намесата на държавата и не на последно място либерализация на сектори от икономиката (като енергетиката), в които към момента няма реална конкуренция.

* Цялото изследване може да бъде свалено от тук, заедно с видео към него.

 


Свързани публикации.