Оценката на МВФ за стопанската политика на българското правителство

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

На 7 август МВФ публикува първия преглед на изпълнението на стенд-бай споразумението с българското правителство. Пълният текст може да се намери на страницата на МВФ.

По-долу предлагаме извадки от констатациите на фонда:

1. България постига значителен напредък след 1997 г. заради политиката, основана на паричен съвет, твърди бюджетни ограничения и структурни реформи.

2. Правителството на България изглежда решено да поддържа системата на паричен съвет до въвеждане на еврото, да води благоразумна макроикономическа политика и да продължи приватизацията и структурната реформа.

3. Правителството реагира адекватно на външни шокове, като забавянето на растежа в ЕС, и се придържа към благоразумна фискална политика до момента.

4. Средносрочната фискална политика, целяща минимален бюджетен дефицит, е подходяща.

5. Безработицата и степента на бедност са относително високи.

Препоръките и предупрежденията могат да се обобщят до следното:

1. Външният дълг все още е значима тежест и предполага благоразумно управление на държавните разходи.

2. Приватизацията и структурната реформа не се провеждат достатъчно бързо и решително.

3. Пречка пред конкурентността на бизнеса е негъвкавият пазар на труда.

4. Правителството трябва да се въздържа от активно управление на ресурсите; по-специално, то трябва да се откаже от идеите за държавни гаранционни фондове, субсидиране на отделни сектори и данъчни преференции

Всъщност, експертите и бордът на директорите на МВФ не правят нищо повече от препотвърждаване на здравата икономическа логика. Препоръките могат да се обобщят като „приватизация, дерегулация на бизнеса и благоразумно харчене на бюджетни средства“. Подобни принципи са основата на всички коментари на анализи на настоящето издание; екипът на ИПИ нееднократно е посочвал именно тези предизвикателства пред политиката и съответно – пред възможностите за икономически растеж. Въпросът е дали правителството и народните представители четат и слушат.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.