Оценка на въздействието на някои директиви на ЕС върху българската икономика (част втора[1])

 

Резултати

 

Приложихме алгоритъма описан в параграф “Методология” и като резултат получихме редица таблични данни, които по същество определят икономическата значимост на тези актове. Географската насоченост на българския износ на продукти от трите наредби е както следва:

– нисковолтови устройства е за ЕС – 47,43 % и за други страни -19,87 % (Турция 9,75 %, свободните зони в България – 9,75 %, САЩ – 2,91 %, и т.н.). Основните продукти в износа от наредбите са битова техника – 51,95 %, кабели – 17,33 % и прекъсвачи, куплунзи, превключватели, предпазители и др. – 16,00 %. Износителите на НВА с общ дял от 80 % са около 17 от всичко 2000, а вносителите с общ дял от 80 % са 16 от общо 6000

– газови устройства за ЕС – 55,5 % и за други страни – 33,24 % (Македония – 8 %, Иран – 5,41 %, Турция 4,26 %, и др.) и ЦЕФТА – 6,81 %. Основните продукти в износа от наредбата са термопомпи- 43,58 %; битови и не-битови газови устройства – 21,16 % и газови котли – 19,81 % от общия обем за наредбата. Износители на газови уреди с общ дял от 80 % са около 20 от всичко 300, като вносителите с общ дял от 80 % са около 123 от всичко 1700.

– машиностроителна продукция е за “трети страни” – 52,2 % (вкл. български свободни зони – 22,5 %; Швейцария – 7,4 %; Руска Федерация 5,7 %, др.); ЕС – 43,4 % , и страните от ЦЕФТА – 4,4 %. Основните експортни позиции в рамките на наредбата практически се представят от пет групи с общ износ 81,88 %, по специално дървообработващи машини – 20,22 %; ръчни електроинструменти – 19,73 %; подвижни или преносими крикове и подобни подемни съоръжения – 18,13 %; преносими ръчни машини, задвижвани от двигател – 13,09 %; и кухненски машини с търговско предназначение – 10,71 %. Износители на машини с общ дял 80 % са около 30, общо от всички 550 фирми. Вносителите с общ дял 80 % са около 190 от всичко 1800 фирми;

 

Вносът в България на тези продукти:

– нисковолтови устройства идва от ЕС – 48,02 %; други държави -20,54 % (Турция – 5,93 %, САЩ – 4,95 %, Китай – 4,17 %, и т.н.) и ЦЕФТА страните – 6,21 %. Основните вносни изделия в рамките на наредбата са от битова техника- 56,49 %; аудио и видео техника-21,04 % и кабели – 6,69 %.

– газови устройства идва от ЕС – 41,70 %; други държави – 10,33 % (Турция – 2,44 %, Република Корея – 1,45 %, Малайзия – 1,14 %, и т.н.) и ЦЕФТА – 2,08 %. Основните вносни изделия в рамките на наредбата са термопомпи- 37,68 %; газови абсорбционни изделия – 32,61 % и газови устройства – 17,23 %.

– машинни продукти е от ЕС – 74,2 %; “трети страни” – 22,0 % (вкл. Япония – 8,1 %, Китай – 3,6 %, Турция – 2,5 % и др.) и ЦЕФТА – 3,8 %. Основните импортни позиции в рамките на наредбата са 7 групи с общ внос 91,7 %, а именно шевни машини – 28,2 %; ръчни електроинструменти – 19,73 %; машини за обработка на хранителни продукти – 16,5 %; преносими ръчни машини, задвижвани от двигател – 15,2 %; кухненски машини с търговско предназначение – 9,8 %; дървообработващи машини – 8,1 %.

 

Заключение 1: Основната част от българския внос на газови и нисковолтови продукти идва от ЕС, Турция и ЦЕФТА страните, а на продукти по машинната наредба идва от ЕС, както и от Япония и Китай. Сред основните продукти, обект на внос и износ, са ръчни преносими инструменти, дървообработващи машини, машини за преработка на храни и кухненски апарати с търговско предназначение.

 

Пряко свързаните с почити целия внос в България митнически пунктове на граничните контролно-пропусквателни пунктове (ГКПП) са:

– внос (95 %) на нисковолтови продукти влиза в България през 20 ГКПП. Първите пет са митнически пункт Кулата, митнически пункт Калотина, пътнически ферибот Видин, митнически бюра Кулата и Драгоман.

– внос (95 %) на газови продукти влиза в България през 25 ГКПП. Първите пет са митнически пункт Калотина, пътнически ферибот Видин, Капитан Андреево, митнически пункт Кулата, митническо бюро Кулата.

– внос на машинни продукти (84 %) влиза в България през 15 гранични митнически пункта. Водещите 5 с общ дял 60 % са: митнически пункт Калотина 5304, митнически пункт Кулата 5405, Калотина 5300, Ферибот пътнически Видин 4103, и Кулата 5400.

 

Заключение 2: Основната част от българския внос на газови, нисковолтови и машинни продукти влизат в България през 25, 20 и 15 ГКПП съответно. През водещите десет митнически гранични пункта минава общо 80 % от българския внос и за първите две и 78 % за третата наредби .

 

 

Българското производство може да бъде измерено само чрез българските продажби на българския пазар и стойностите сравнени със стойностите на износа за тези продукти. Тези данни, общо казано, ясно показват ограничения български производствен потенциал и насочеността към вноса.

За да се оцени съотношението на българското производство спрямо износа и вноса са използувани единствено наличните данни за продажба. Тяхното сравнение с износа представлява 19 % в стойностно отношение, а в случая на вноса показва че нисковолтовите устройства представляват почти 6 %. Средното съотношение на посочените нисковолтови продукти към целия български износ е 4,71 %, а спрямо вноса е 9,84 %. Броят на фирмите износителки с общ дял от 80 % е около 17 от всичко 2000. Броят на основните вносители с общ дял от 80 % е около 16 от общо 6000.

За газовите устройства съотношението към износа е 18 % в стойностно отношение а при вноса е по-малко от 0,01 %. Средното съотношение на газовите продукти спрямо износа е 0,30 %, а спрямо вноса е 1,55 %. Броят на фирмите износителки с общ дял от 80 % е около 20 от всичко 300. Броят на фирмите вносителки с общ дял от 80 % е около 123 от всичко 1700. Данните са в прил.3.4.

Съотношението на продажбите на вътрешния пазар представляват 29,02 % от износа и 16,06 % от вноса на машинни продукти. Усредненият дял на машинните продукти в целия български износ е 0,68 % и 0,87 % от целия внос. Броят на основните фирми-износители с натрупване от 80 % е около 30, общо от всички 550 оператора. Броят на основните фирми-вносители с кумулативен дял 80 % е около 190, общо от всички 1800 оператора.

 

<p class=MsoBodyText


Свързани публикации.