Няколко факта за ефектите от публичните разходи в Обединеното кралство*

От края на 1999 г. в Обединеното кралство започва  период на значително нарастване на публичните разходи. От 1999 г. до 2007 г. публичните разходи се увеличават с 5 процентни пункта отнесени към БВП на страната. Увеличаването на преразпределението на средства се наблюдава в почти всички бюджетни сфери. Например парите отделяни за здравеопазване нарастват около два пъти, тези отделяне за образование се увеличават с 60 процентни пункта.

Четири основни фактора стоят зад увеличаването на оборотите на  държавната преразпределителна машина. Обединяващото е изработването и следването на документ озаглавен: „Общи насоки за управление на публичните разходи".

Инвестиции свързани с реформа

При оповестяването на бъдещите намерения за насочване на политики на правителството, експлицитно се казва, че всички разходи от тук нататък ще бъдат доказвани и резултатно-ориентирани с провеждане на реформи в определени публични сфери. Една основна част от допълнителните разходи е насочена към подобряване на средата на работа на публичните структури. Това подобрение е свързано с инвестиране в инфраструктура на публичните услуги и повишаване на работната заплата на заетите в публичния сектор.

В подкрепа на икономическия растеж

Вторият фактор е свързан амбициозната задача за увеличаване на икономическия растеж посредством таргетиране на публичните разходи. Този подход е измислен от т.нар. Комисия за социална справедливост. Основната теза е свързана с факта, че според комисията правителството трябва да играе водеща роля в постигането на икономически растеж посредством таргетиране на разходите по отношение на факторите детерминирани от предлагането в икономиката. Резултатът е повишаване на правителствените разходи за R&D[1], наука, повишаване на заетостта и др.

Публичните разходи, като полза за обществото

Първите два фактора, представяха публичните разходи, като средство за подобряване на публичните услуги и достигане до стабилен растеж. Тази насока в политиката на правителството има по-общо значение – посредством по-голяма държавна намеса да се увеличи общото благоденствие на обществото.

Фискално наследство

През 1997 г. тогавашното правителство наследява добре функционираща икономика със стабилна фискална среда. От 1990 г. до 1997 г. държавата провежда политика на фискална дисциплина и в резултат на това през изминаналият период средния бюджетен излишък се колебае около 1.7%. Със сигурност това е добра основа за реализиране на намеренията на бъдещото правителство.

Как се финансира този амбициозен план?

Естествено отговорът не е много е свързан с въпроса от къде по принцип се финансира държавата за да може да функционира? Естествено начините са няколко, като два от тях са били основно залегнали в политиката на правителството – увеличение на данъците и правителствения дълг. Например през 1990 г. съотношението на нетните данъци[2]/БВП е било около 35.5%, през 2007г. е над 37%. Данните за дефицита също не са обнадеждаващи, след като през 2000г. държавата е реализирала бюджетен излишък в размер на 1.9%, то това положение към 2007г. преминава в бюджетен дефицит, в размер на 2.7% от БВП.

Какви са резултатите ?

 Според направеното изследване ефектите от тази мащабна и скъпоструваща инвазия на държавата напомняща утопичният полъх от бисмарковата държава на благоденствието (welfare state) в действителност е нанесла по-скоро негативни отколкото положителни ефекти върху благосъстоянието на хората в Обединеното кралство.

Например в здравеопазването само за 2007 г. са налети повече от 90 млрд. лири, като за разглеждания период (1999 – 2007) са били построени много болнични заведения финансирани от фондове отпуснати от държавата. В момента много от тях изпитват страхотни финансови затруднения и са принудени да съществуват благодарение на държавните субсидии.

От друга страна хаотично пръсканите средства за R&D нанасят огромни негативни последици на частната инициатива и духът предприемачество. В изследване на световните тенденции по отношение на развитието на предприемачството за 2007 г. нареждат Обединеното кралство на 28 място от 42. В анализ на ОИСР касаещ източниците на икономически растеж се казва, че причината за слабите резултати на Обединеното кралство се крият в огромното изливане на пари от страна на правителството в несвойствени начинания, като по този начин предизвикват т.нар. избутващ ефект на факторите за растеж, ефективно генерирани от частния сектор.

Увеличаването на разходите в публичната сфера единствено довежда до увеличаване на количеството заети без реални резултати в качеството на предоставяната услуга;

  • Инвестират се огромни средства в различни начинания без ясна сметка за нетните ефекти върху икономиката;
  • Направените опити за създаване на стойност посредством преразпределение на ресурси от централно ниво абсолютно дискредитира цялата система и показва принципната и несъстоятелност;

  Този накратко представен пример за пореден път показва, как държавата не може и никога не е могла да изпълнява креативни функции, а всичките й начинания, от подобен род, стават жертва на алюзията на утопичните разкази за държавата-майка на всички нас. 

* Статията се базира на изследване на английския независим мозъчен тръст Реформа

 


[1] Изследвания и развитие

[2] От общата сума на данъците се приспаднат трансферните плащания


Свързани публикации.