Някои резултати от програмата за по-добро регулиране в Германия

Какво беше това ОВПР?

„Оценката на въздействието на политиките и регулациите (ОВПР или само ОВР) представлява аналитичен подход за измерване на потенциалните разходи, последствия и странични ефекти, произтичащи от бъдещи законодателни промени (приемане на нови закони, правилници, наредби)"[1].

Методологията може също така да се използва за оценка на отражението и разходите, свързани с вече действащи нормативни актове. И в двата случая резултатите се използват за подобряване на качеството на политическите решения и инструменти – регулиране, публични инвестиционни програми и инвестиции. Всичко това се осъществява посредством оценка на очаквани разходи и ползи на алтернативни решения за постигане на една и съща цел.

Какви са резултатите от ОВПР в Германия?

В края на 2007 година германското правителство официално публикува резултатите от доклада на тема: „Административни разходи: усилие за идентифициране, измерване и намаление". Докладът е изготвен на базата на методологията която ЕС приема за водеща при анализирането и измерването на съществуващото регулационно бреме пред бизнеса – модел на стандартните разходи.

Резултатите от изследването показват, че към края на 2007г. в Германия регулационното бреме пред бизнеса е оценено на около 27 млрд.евро. Действията и задълженията костващи най-много разходи за бизнеса и хората за съобразяване с тях са т.нар. информационни задължения, като в обхвата на изследването са попаднали 2 100 от общо 11 000.

На базата на направения анализ и последващото идентифициране на най-невралгичните зони в регулационната среда е направен работен план за редуциране на административното и регулационно бреме пред хората и бизнеса. Положителните ефекти от до сега направената оптимизация се оценяват на около 2.5 млрд. евро. През следващите месеци предстои анализ на около 50 информационни задължения, които по преценка на анализаторите причиняват около 80% от всички разходи за съобразяване на бизнеса.

Какво е положението в България?

През изминалите години ние от ИПИ непрестанно говорим за значението и ползата от въвеждането в практиката на оценката на въздействието на политиките. Измина доста време от взимането на принципно и законодателно решение[2] за прилагането на принципите на оценка на въздействието, а за съжаление досега нямаме практическа реализация на тях. Въпросът е какво стана с разписаната и приетата план-схема от страна на правителството за практическо започване на изготвяне на анализи на въздействие от регулациите? В програмата на министерския съвет за по-добро регулиране 2008-2010[3] залегналата дата за започване на изготвяне на анализи на въздействието на регулациите е месец април 2008г.

За съжаление, освен публикуваната амбициозна програма, досега няма никакви явни индикации, че работата на по изготвяне на анализи и препоръки е започнала. Искрено се надявам, че вече са сформирани работни групи, започнали са трескава работа и успяват да си взаимодействат ефективно.

Все пак, ако трябва да се върнем в реалността, на нас (хората, които искат да живеят при по-голяма свобода и по-лесно да правят бизнес) не ни остава нищо друго освен да се надяваме на далновидността и управленската мъдрост на хората формиращи дневния ред на българската администрация.

 


[1] Наръчник  за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството на местно ниво, ИПИ, 2008г.

[2] В закона за нормативните актове е вписано изрично необходимостта от използване на подобен анализ

[3] Програма за по-добро регулиране 2008-2010

 

 


Свързани публикации.