Новини от Комисията по бюджет и финанси – изненади и копромиси

Преглед на стопанската политика – Word Format (Word Format)

Направените промени в ЗКПО следват политиката на правителството за насърчаване на инвестициите и облекчаване на данъчната тежест.

1/ От 01 януари догодина доставчиците на телефонни и телекомуникационни услуги, при които има увеличение на цената на услугата, вместо данък печалба и данък за общините, ще заплащат 12% еднократен данък върху стойността на увеличението на цената на услугата. Или казано с други думи, данъчно задължени лица вече ще бъдат всички секс телефони и агенциите, предлагащи различни видове услуги по телефона срещу увеличена цена на телефонния импулс.

Този данък и ставката по него предизвикаха продължителен дебат в комисията по бюджет и финанси. Нееднократно бе зададен въпроса каква е логиката в това различните видове игри да имат различни ставки? Никой от МФ така и не обясни на депутатите каква е причината за това, но затова пък, неясно от кого, бе поканен представител на Българската Асоциация на организаторите на хазартни игри (БАОХИ), който направи безуспешен опит да лобира за намаляване на данъчните ставки за Бинго игрите. Според представените от него данни приходите от Бинго и Кено за периода януари-октомври 2000 г. са били в размер от 13,538,831 лева, а за същия период на 2001 година те са намалели с 8,007,461 лева. Според БАОХИ намаляването на ставката от 12% на 10% ще позволи увеличаване на цената на залога и като следствие от това приходите от данъци щели да нараснат и абсолютната им стойност ще стане със 750 000 лева по-голяма от тази през 2000 г.. Този финансов анализ може да влезе в учебниците по финанси като пример за това как не се прави анализ и как в сферата на финансовия анализ не винаги 2 + 2 прави точно 4. Повишаването на цената на една стока или услуга не води автоматично до увеличаване на приходите от нея. Това твърдение би могло да бъде вярно само за жизнено важните стоки от първа необходимост. В случая с хазарта това, че номиналът на залога ще нарасне не означава, че ще се запази предишното ниво на търсене, което от своя страна не гарантира дори запазване на нивото на приходите, камо ли тяхното увеличение. Как една хазартна игра, чието търсене е спаднало с цели 60% за една година, може да стане по-атрактивна като й се увеличи цената, знаят само в БАОХИ и икономическата наука е безсилна пред този феномен.

2/ След проведени разговори с представители на таксиметровите превозвачи в страната, автомобилите бяха преместени в групата активи, за които може да бъде прилаган методът на ускорена амортизация. Доводите „против“ на заместник министър Кацарчев останаха нечути. Според него не е разумно да се дават две преференции в една и съща данъчна година, т.е. намаляване на ставките по данък печалба и увеличаване на амортизационните норми. Първоначалното предложение на вносителите бе амортизационната норма да се повиши от 15% на 25% и то само за колите, използвани за таксиметров превоз. Тези проценти обаче се сториха твърде високи на някои народни представители и те решиха, че е по-добре да включат автомобилите в групата, имаща право на ускорена амортизация, с което реално повишиха ставката от 15% на 30% годишно и намалиха срока на амортизация на 3.4 години. Това е поредната преференция, предложена първоначално за конкретен вид бизнес и даже конкретни големи фирми, защото малките таксиметрови превозвачи са на патентен данък и не се интересуват от амортизациите, която бе пренесена върху целия бизнес с цел запазване на данъчната равнопоставеност.

3/ Друг подобен пример за преференция, изготвена за конкретен бенефициент, е предложеното преотстъпване или опрощаване на данък печалба, формиран от разсрочването на задълженията на предприятия, чиято процедура по несъстоятелност е прекратена с оздравителен план. Независимо от декларираното желание да се решат проблемите на всички предприятия с приет оздравителен план, всички доводи „за“ бяха свързани неизменно с „Плама“ и нейното значение за региона и България. Големият спор възникна по повод на това дали да се преотстъпи или да се опрости данъка. Като в първия случай при неизпълнение на оздравителния план данъка става изискуем, а във втория случай е безвъзвратно загубен за държавата. При първия вариант се стимулира извеждането на предприятието от кризата, а във втория – неговия фалит. До консенсус по въпроса така и не се стигна и проблемът бе оставен за решаване в пленарна зала.

4/ Друг широко дебатиран въпрос бяха преференциите за инвестиране в райони с висока безработица. По предложение на Министерство на финансите данъчните преференции бяха разделени на два вида – за инвестиции и за увеличаване на заетостта. Първата преференция е намаляване на данък печалба с 10% от стойността на направените инвестиции и втората е намаляване на финансовия резултат преди данъчно облагане с 20% от разходите за труд за новоразкритите работни места. Преференциите са валидни за общините с безработица над 50% по-голяма от средната за страната.

5/ През 2002 година с цел насърчаване на инвестициите в ценни книжа на публични дружества доходите от сделки с такива ценни книжа, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа, се освобождават от данък при източника.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.