Ново в Икономическата библиотека (12 – 16 март 2012)

ДОКЛАДИ НА СВЕТОВНАТА БАНКА

 


Интеграция на капиталовия пазар и прилагането на MiFID:     Българският опит

Световна банка, 2011

Доклад на Световната банка, който прави преглед на изпълнението на директивата на ЕС за пазарите на финансови инструменти (MiFID), като и предварителна оценка на влиянието на тази директива върху пазара на финансови инструменти в България. Докладът също така отбелязва и какво е научено при прилагането на директивата. Изследването е част от аналитичните услуги на Световна банка и предоставяне на знания на регионално ниво, с основен фокус оценка на приложението на директивата в новите страни-членки на ЕС и някои страни кандидатки.

http://library.ime.bg/integraciya-na-kapitaloviya-pazar-i-prilaganeto-na-mifid-bylgarskiyat-opit/ 

 

Long Term Care Policies for Older Populations in New EU Member States and Croatia: Challenges and Opportunities

The World Bank, 2010

Bulgaria’s LTC and social service system for the elderly has grown significantly in the past few years thanks to recent reforms aimed at deinstitutionalization and providing more community and home-based services. Yet the country’s National Report on Strategies for Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 states “there is no long-term approach for establishing an adequate system for LTC” to match demographic forecasts.

http://library.ime.bg/long-term-care-policies-for-older-populations-in-new-eu-member-states-and-croatia-challenges-and-opportunities/ 

 

България. Ресурси за функционирането и отчетността на съдебната система

Световна банка, 2008

В доклада са изследвани предизвикателствата пред повишаването на ефективността на съдебната система, като от гледна точка на предлагането акцентът е поставен върху разпределението на ресурсите и върху някои въпроси, засягащи управлението, а от гледна точка на търсенето – върху броя на новите дела. Този подход дава възможност да се разгледат факторите на търсенето и на предлагането, които оказват влияние върху работата на съдебната власт, и да се предложат мерки и промени в политиката, които биха позволили търсенето да се управлява по-ефективно, като същевременно се подобри достъпът до правосъдие.

http://library.ime.bg/bylgariya-resursi-za-funkcioniraneto-i-otchetnostta-na-sydebnata-sistema/

 

България. Ускоряване конвергенцията на България: Предизвикателства пред повишаването на производителността

Световна банка, 2007

в два тома

Ако иска бързо да доближи нивата на доходите в останалите държави от ЕС, България трябва да повиши ръста на производителността до 5% годишно. Това е записано в последния (2007) доклад на Световната банка със заглавие „Ускоряване конвергенцията на България: Предизвикателства пред повишаване на производителността“.
Докладът има за цел да помогне на българските власти в определянето на варианти за политики и реформи, които биха помогнали на страната да повиши производителността и заетостта, а оттам и икономическия растеж и сближаването на доходите.
За постигането на тази цел документът очертава четири основни области за работа: продуктовите пазари, пазарът на труда, развитието на човешките ресурси, както и системата за научноизследователска и развойна дейност (НИРД) у нас.

http://library.ime.bg/bylgariya-uskoryavane-konvergenciyata-na-bylgariya-predizvikatelstva-pred-povishavaneto-na-proizvoditelnostta/

 

Bulgaria. Accelerating Bulgaria’s Convergence: the Challenge of Raising Productivity 

The World Bank, 2007

(In Two Volumes)

Volume I: Overview 

Volume II: Main Report

The report largely focuses on the  supply-side aspects of Bulgaria’s R&D and innovation system, its education delivery, and its labor and product markets, and identifies policy options for their improvement. A companion piece, the Investment Climate Assessment, which is being prepared in parallel, deals with the demand side and, using firm data, identifies the binding constraints to productivity growth from the firm perspective. While there is necessarily some overlap, the two reports together are designed to provide a more comprehensive view of the options to tackle the challenge of boosting productivity.


Свързани публикации.