Нека банките го направят

Вече стана дума за липсата на адекватна информация за цените на недвижимитеимоти в страната (виж брой 201).Всички участници на пазара са съгласни, че такъв измерител е от особенаважност. Тъй като отзвуците на тази идея от страна на агенциите за недвижимиимоти, които са основния доставчик на данни, не са оптимистични (или понене можем да очакваме скорошно реализиране с тяхна помощ), то може би трябвада се мисли за алтернативна система, която да съдържа възможно най-многоподобна информация.

Едни от най-големите ползватели на информация от този индекс ще са търговскитебанки в страната и нефинансови институции, занимаващи се с операции с имоти,които все по-активно отпускат ипотечни кредити. Логично е информацията,възоснова на която ще се прави този индекс да бъде предоставяна предимноот участниците на пазара на недвижими имоти – агенциите и самостоятелнитеброкери. Дали обаче не може да се намери и друго решение.

Може да се мисли за изграждането на “вътрешна” база данни * за цените идругите характеристики на ипотекираните недвижими имоти от банките (наясносме, че същите тези банки разчитат на лицензирани оценители за определянетона цените на недвижими имоти, които от своя страна получават такава от агенциитеза недвижими имоти – това е омагьосан кръг, който с това предложение сеопитваме да избегнем).

Защо е по-лесно осъществима тази идея?

1. Банките много по-лесно могат да бъдат организирани за нещо, което щее от полза за всички участници. Доказателство затова е участието им в първоточастно кредитно бюро – Експириън Скорекс България. Информацията, която тамсе доставя от тях е много по-детайлна в сравнение с тази, която ще трябвада предоставят на “вътрешната” система и въпреки това, всички банки, коитоса заявили желание са преценили, че ползата от него ще е по-голяма в сравнениес направените разходи за това.

2. Банките имат техническата възможност почти веднага да се включат в такавасистема – те са изцяло компютъризирани, персоналът им има необходимите познания,има изграден вътрешен контрол на работата и много лесно може да се “обособи”един човек, който да има достъп до новосъздадената система – да предоставяи ползва информацията.

3. Банките като че ли могат по-лесно да вземат решение за участие в такавасистема и са по-гъвкави в действията си.

4. Те осъзнават ефекта върху риска, който съществува при ипотечните кредитиизобщо и имайки предвид моментното състояние на нашия пазар (кредитен ина недвижими имоти).

5. „Разузнаването” за цените на недвижимите имоти от страна на банкитеизисква постоянен мониторинг, разходи и определена степен на несигурност(дали това са пазарните цени в действителност

На базата на информацията, генерирана в системата може да се правят различнидинамични таблици, определени модели, които да позволят изготвянето на прогнозиза цената на имотите, да предвижда динамиката им във времето или да се опитада прави приблизителни прогнози за риска, който е характерен за недвижимитеимоти.

Подобна система може да регистрира всяка сделка (отпуснат кредит), кактои оценка на имоти, извършена от вътрешните за банките оценител. По тозиначин ще може да се търси, записва и предоставя различна информация, коятода се използва за информация и анализ.

Възможно е да има вариант при който и други организации (различни от финансовитеинституции) да предоставят и ползват информация. Така базата ще е по-пълнаи ефективна.

Разбира се изграждането на общ индекс с помощта и основното участие наброкерите на недвижими имоти винаги е най-добрият вариант.

–––––––-

* Подобна база данни е в процес на създаване в Полша.Инициатор, организатор на изграждането и администратор на системата еПолската банкова асоциация !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.