Не толкова различни предложения за данъка върху личните доходи

Един от компонентите на бюджета са приходите в него, голяма част от които се получават чрез данъчното облагане в страната. Тук ще се спрем на предложенията на отделните партии в парламента за облагането на доходите на физическите лица и осигуровките и какво ни подсказват те за политиката на самите партии.

За тази цел ще се анализира общото облагане на труда в България, което изразяваме като сума от данъка върху личния доход и осигуровката, която се внася от работодателя и работника.

Предложенията за промяна в данъка на правителството са за повишаване на необлагаемия минимум до 180 лв. на месец, данъчна ставка от 20% за доходи от 180 до 250 лв., 22% – за доходи от 250 до 600 лв. и 24% за доходи над 600 лв. НДСВ предлагат необлагаем минимум също от 180 лв., ставка от 21% за доходи от 180 до 600 лв. и 24% за сумите на 600 лв. Предложението на ДСБ се различава от това на НДСВ само за ставката при доход от 180 до 250 лв., където тя е 20%. Най-силно намаление на данъка върху личните доходи се предлага от ОДС – необлагаемият минимум се запазва на 150 лв., но за доходи от 150 до 250 лв. ставката е 10%, а над 250 лв. – 17%.

Заедно с това от ОДС предложиха съотношението на осигурителните вноски от 70:30, плащани от работодателя и работника, да се промени на 35:35:30, плащани от държавата, работодателя и работника. Освен това ОДС не предлагат повишение на максималния осигурителен доход, както при останалите проекти. НДСВ подкрепиха предложението на министерския съвет, в което се предвижда и промяна на съотношението на вноската 65:35 за работодателя и работника, а според интернет сайта на народното събрание ДСБ не са предлагали промени в осигурителната тежест и следователно, открито или не, приемат предложението на правителството за понижение с 6 процентни пункта.

Защо се прави това сравнение? Основната причина за това е, че доходите в България са най-ниските от тези на страните кандидати и сегашните членове на Европейския съюз. Данъчното облагане е основен инструмент, с който може да се повлияе на стопанското развитие, като по-ниските данъчни ставки повишават разполагаемите доходи, насърчават хората да се трудят повече, създават възможност за повече инвестиции и предприемачество, подпомагат натрупването на капитал, като същевременно повишават заетостта и благосъстоянието. Тоест в конкретната ситуация най-благоприятно както за краткосрочното, така и за дългосрочното развитие на страната, ще има предложението за най-съществено намаляване на данъците, като, разбира се, се спазва изискването за балансиран бюджет.

Като се сумират общите ефекти от намалението на данъка върху личния доход и осигуровките безспорно най-радикални са предложенията на ОДС. При тях както ефективната ставка, така и пределната (частта от дохода, която се плаща като данък от всеки допълнително изработен лев) са значително по-ниски от тези при останалите проекти. Това означава по-ниски данъци за всички групи от обществото. Заедно с това проектът на ОДС ще понижи и разходите за труд на работодателите и следователно ще остави повече средства във фирмите. Начинът на използване им е решение на мениджмънта, но една част от тях ще послужи и за по-високи заплати на служителите.

Ефективната ставка при ОДС варира от 24.3 до 35% (измерена като процент от разходите за труд), докато пределната е от 24.3 до 37.1% и след това се понижава на 17%. При МС ефективната ставка е от 29.6 до 43.4%, а пределната от 29.6 до 46.5% и след това спада на 24%. При НДСВ ефективната ставка е от 29.6 до 43.3%, а пределната е от 29.6 до 46.5% и след това пада до 24%. При ДСБ ефективната ставка е от 29.6% до 43%, а пределната е също от 29.6 до 46.5%, а след това – на 24%.

Все пак трябва да отбележим, че, ако се отчита единствено данъчният ефект, заплатата след облагане на хората с ниски доходи (от 160 до 250 лв. брутна заплата) според проекта на ОДС ще бъде с до 3 лв. по-ниска отколкото при проектите на министерския съвет, НДСВ и ДСБ. Те от, своя страна, почти не се различават един от друг и на практика водят до еднакво облагане на труда. Разходът за труд обаче, е с до 7% по-нисък при ОДС спрямо останалите. Това дава възможност за по-големи данъчни спестявания при нарастване на доходите.

При по-високите доходи от 250 лв. на предложението на ОДС превъзхожда останалите. При очаквана средна брутна заплата за 2006 г. в размер на около 350 лв. предложението на ОДС означава нетна заплата от 286.4 лв., на ДСБ – 280.7 лв. , на НДСВ – 279.5 и на МС – 279.6 лв.

Предложението на НДСВ е почти сходно с това на МС като резултат, но е по-опростено, тъй като данъчните ставки се намаляват с една, докато очакваният фискален ефект е почти същият (според изчисления на НДСВ намалението в приходите е около 130 хил. лв.), а за ДСБ той е по-значителен – 38 млн. лв. Фискалният ефект естествено е най-голям от предложението на ОДС – изчисленията на ОДС показват, че то ще доведе до по-ниски приходи от данъка върху личните доходи с около 400 млн. лв. и от осигуровки с около 700-800 млн. лв. Тоест максималният ефект може да достигне около 1,2 млрд. лв.

Тъй като и през 2006 г. се очаква планираните приходи (от над 18 млрд. лв.) да бъдат надхвърлени с поне 10% (около 1,8 млрд. лв.), както се случи през последните години, то съществуваше реална възможност да се приеме предложението на ОДС без да се постави под заплаха балансираният бюджет. Това обаче, за съжаление няма да се случи.

Като цяло може да се каже, че със своите предложения ОДС се опитва да изпълни предизборната си програма, предложенията на НДСВ и МС са почти сходни, но няма да доведат до съществено понижаване на данъчно-осигурителната тежест (особено като се имат предвид останалите им данъчни законопроекти), а ДСБ на практика отстъпва от предизборните си позиции по отношение на данъци и осигуровки.

 

Графика 1: Ефективна ставка на облагане

 

Графика 2: Пределна ставка

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.