Намаляването на дефицита по текущата сметка – положителен сигнал?

Word Format (Word Format)

За периода януари – август 2002 дефицитът по текущата сметка е 128.6 млн долара, което е намаление в сравнение с дефицит от 381 млн долара за същия период на 2001 г. Според министерството на финансите намаляването на дефицита по текущата сметка е положително развитие.

Коментар:

1. Мнението на министерството на финансите е подчинено на архаичното и абсурдно меркантилистично разбиране, че външната търговията следва да бъде в излишък, за да има страната полза от нея. Всъщност колкото износът е повече от вноса, толкова по-малко стоки остават на разположение на местните потребители, което намалява благосъстоянието им. Това става пределно ясно, ако разгледаме граничната ситуация, при която всичко, което се произвежда в страната, се изнася и нищо не се внася – въпреки, че това би зарадвало министерството на финансите, защото ще има излишък по текущата сметка, това също така ще обрече хората в страната на глад и мизерия (виж и Фредерик Бастиа, „Търговският баланс“ )

2. Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс е равен на излишъка по капиталовата сметка на платежния баланс. Следователно намалението на дефицита по текущата сметка означава намаление на излишъка по капиталовата, намаление на чуждите инвестиции, което едва ли може да се каже, че е положително развитие (данни за чуждите инвестиции могат да се намерят на интернет сайта на БНБ)

3. Нека допуснем, че в страната влиза чужда валута под формата на чужди инвестиции или по някакъв друг начин. Тези средства в резултат на доброволни сделки се озовават в ръцете на определени хора и фирми. Тези хора и фирми могат да похарчат средствата за покупка на чужди стоки и услуги или да ги държат в себе си. Изборът какво да правят зависи от това дали държането на пари или покупката на стоки и услуги носи по-висока полезност на съответния човек или фирма. Ако хората и фирмите имат желание да държат определена сума чужда валута и вече я имат то е логично те да не увеличат търсенето си на пари, а да похарчат средствата за покупка на чужди стоки или услуги, т.е. за внос. Следователно сумата, която е влязла в страната, излиза обратно от страната като плащане за вносни стоки, т.е. тъй като хората имат чужда валута, те могат да си позволят повече чужди стоки и поради това има дефицит по текущата сметка. Следователно ако дефицитът намалява това показва, че хората нямат средства и не могат да си позволят да си закупят чужди стоки. Липсата на средства не е положителен знак за икономическото развитие.

4. В САЩ е отбелязано, че дефицитът по текущата сметка намалява в периоди на рецесия или по-нисък икономически растеж, т.е. намаляването на дефицита по текущата сметка се свързва с влошаване на икономическите показатели, което е потвърждение на точка 3. (за повече виж Daniel T. Griswold, „America’s Record Trade Deficit – A Symbol of Economic Strength“)

5. Единственият период, през който не е имало дефицит по текущата сметка на платежния баланс на България, е 1996 – 1997 година и той е свързан с огромен спад на БВП и доходите и ръст на безработицата. Едва ли си заслужава да се повтори същата икономическа криза само защото някой е решил, че не иска да има дефицит по текущата сметка.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!


Свързани публикации.