Коя пенсионна система предпочитате?

Да си представим един млад човек, който е в началото на своя професионаленживот. Да допуснем, че той получава заплата, равна на средната заплата застраната. Когато след 40 години този млад човек се пенсионира той ще получаваопределена пенсия. В тази статия ще сравним каква пенсия би могъл да очакватой от сегашната пенсионна система и каква пенсия би могъл да получи акопенсионната система беше капитализирана.

Настоящата пенсионна система
При сегашната пенсионна система един млад човек внася задължително в държавнияпенсионен фонд 26% от заплатата си и още 3% в частен пенсионен фонд. Некада разгледаме какво се случва с парите, внасяни в държавния пенсионен фонд.

Според Националния осигурителен институт след около 40 години, когато посочениятот нас млад човек се пенсионира, той ще получава работна заплата в размерна около 25% от средната заплата. Той ще е внесъл в държавния пенсионенфонд около 160 000 лева.

 

Таблица 1: Настоящата пенсионна система

Година

Коефициент на заместване (средна пенсия като % от среднатазаплата)

2003

38.1%

2010

32.6%

2020

27.8%

2030

26.4%

2040

25.7%

2050

24.6%

Източник: НОИ, Актюерски доклад, 2002

Частна пенсионна система
При капитализираната частна пенсионна система споменатите 26% вноски севнасят в частен пенсионен фонд, който инвестира средствата в доходоносниактиви и по този начин ги увеличава. За 40 години осигуреният ще е внесълоколо 160 000 лева в пенсионен фонд, но в резултат на инвестирането на средстватаще има натрупани допълнително около 640 000 лева (при допускане за 8.5%годишна доходност от вложените средства). Следователно в края на периодавече по-възрастният осигурен ще има в своята лична пенсионна сметка около800 000 лева.

Да допуснем, че тези 800 000 лева ще се получават въввид на месечна пенсия в продължение на 15 години. Размерът на тази пенсияще бъде около 200% от средната работна заплата.


Извод
Нека да обобщим: при сегашната пенсионна система един млад човек със среднидоходи ще внесе 160 000 лева в пенсионната система и след това ще получавапенсия в размер на 25% от средната заплата. При частна /капитализирана/пенсионна система същият човек със същите доходи ще внесе отново 160 000лева в пенсионната система, но ще получава пенсия в размер на над 200% отсредната заплата. С други думи, частната капитализирана пенсионна системаосигурява 8 пъти по-висока пенсия при същите пенсионни вноски. Ето я причината,поради която има нужда от пенсионна реформа, която да замени настоящатасистема с капитализирана частна пенсионна система.

Таблица 2: Сравнениемежду пенсионните системи

Държавенпенсионен фонд

Частенпенсионен фонд

Вноски за 40 години

160000

160000

Доходност

0

640000

Натрупана сума

160000

800000

Размер на пенсията

(% от средната заплата)

25%

203%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: [email protected]).


Свързани публикации.