Кои законопроекти, внесени тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (21-25 март 2011)

Законопроект за военната полиция

Внесен за обсъждане на 18 март от Министерски съвет

·         Причини: необходимост от законова регламентация на дейностите на военната полиция

·         Цели: законово регламентиране на функциите и правомощията на военната полиция; създаване на военно полицейски формирования към Българската армия, които да изпълняват отделни военно полицейски функции; създаване на условия за взаимодействие на военната полиция с държавните органи и организации, служби за сигурност и служби за обществен ред; осъвременяване на дейността и правомощията на военната полиция с цел най-ефективно и ефикасно използване на ресурсите й

·         Финансови средства: няма да доведе до пряко или косвено ангажиране на допълнителни финансови средства

·         Резултати: подобряване на ефективността на военната полиция; намаляване степента на риска за реда и сигурността; повишаване на приноса на военната полиция; подобряване на координацията и взаимодействието с други служби за сигурност

·         Съответствие с ЕС: подобен закон съществува в страни от ЕС

Оценка: Може да се разглежда от Парламента

 

Законопроект за допълнение на Кодекса на труда

Внесен за обсъждане на 18 март от Министерски съвет

·         Причини: ратифицираната Конвенция 177 относно надомния труд на Международната организация на труда, съдържаща изисквана за защита и равенство между надомните и останалите работници

·         Цели: нормативно уреждане на специфични трудови правоотношения между работодателите и надомните работници чрез регламентиране на елементи в трудовия договор за надомна работа

·         Финансови средства: няма

·         Резултати: няма

·         Съответствие с ЕС: няма

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

Внесен за обсъждане на 21 март от Министерски съвет

·         Причини: няма

·         Цели: осигуряване на правна възможност регистърът на населението да се поддържа само в електронен вид с регламентиране създаването на електронни еквиваленти на актовете за гражданско състояние и издаването на удостоверителни документи въз основа на тях; преустановява се събирането на данни, които не са необходими за извършване на гражданска регистрация

·         Финансови средства: няма

·         Резултати: поддържане на регистъра на населението само в електронен вид

·         Съответствие с ЕС: няма

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011

Внесен за обсъждане на 21 март от Светлана Найденова, Станка Шайлекова, Емануела Спасова, Вяра Петрова, Антоний Йорданов (ПГ на ГЕРБ)

·         Причини: проблеми при прилагане на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии

·         Цели: определяне на по-нисък минимален осигурителен доход за лицата, при които е установено значително несъответствие между получаваните възнаграждения и минималния осигурителен доход

·         Финансови средства: няма

·         Резултати: няма

·         Съответствие с ЕС: няма

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Внесен за обсъждане на 21 март от Десислава Танева, Ваня Георгиева, Костадин Язов, Лили Иванова, Димитър Главчев, Стоян Гюзелев (ПГ на ГЕРБ)

·         Причини: регламентиране на справедливо данъчно облагане на земеделските производители; необходимост от съгласуване със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон; допълнение на разпоредби на Закона на изменение и допълнение на закона за местни данъци и такси

·         Цели: земеделските производители и тютюнопроизводителите да приспадат от доходите си извършените от тях разходи; въвеждане на задължение за водене на облекчена счетоводна отчетност; държавните помощи и субсидии да не се третират като доход; предвиждат се изключения от сроковете, при които всеки кредитор може да поиска изпълнение върху обезпеченото имущество; запълва празнота в закона за местни данъци и такси по отношение на туристическия данък

·         Финансови средства: няма

·         Резултати: няма

·         Съответствие с ЕС: няма

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента


Свързани публикации.