Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да се разглеждат (6-18 януари 2012)

Законопроект за виното и спиртните напитки

Внесен на 06.01.2012 от Министерски съвет

Причини: Необходимост от регулиране на обширната материя, обхващаща вината и спиртните напитки, от един, а не от няколко нормативни актове.

Цели: Гарантиране на безпрепятственото провеждане на политика в лозаро-винарския сектор.

Финансови средства: Посочена е необходимостта от финансиране на Изпълнителната агенция по лозата и виното, но няма уточнени суми.

Резултати: Дейността на Изпълнителна агенция ще генерира излишни разходи и ще утежни допълнително вече съществуващите тежки бюрократични процедури, свързани с отглеждането на лозя и производството на вино. Минималният срок от 35 години, предвиден за предоставяне на земи за дългосрочно ползване за лозарство, е прекалено дълъг и продължителността му не отговаря на целите на процедурата по предоставяне на земи. Следва да се преосмисли и процедурата, която предхожда даването на право на засаждане на лозови масиви, както и самата необходимост от този регламент.

Потенциалнен плюс за икономиката е облекчаването на режима на подаване на информация от винопроизводителите към ИАЛВ. Процесът вече ще може да се осъществява и по електронен път. Същевременно вменените на агенцията правомощия за контрол ще доведат до увеличаване на разходите за нейната издръжка.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта

Оценка: Законопроектът не трябва да се разглежда от ЕС.

Проектозакон за отнемане на незаконно придобито имущество

Внесен на 17.01.2012 от Красимир Велчев, Анастас Анастасов, Валентин Николов, Димитър Главчев, Пламен Цеков, Костадин Язов, Евгени Стоев, Искра Искренова

Причини: Обръщане на тенденцията към устойчив ръст на корупцията и икономическите престъпления в България.

Цели: Прилагане на практика на принципа „престъплението не обогатява”; повишаване на ефективността на работата на Комисията за установяване на имуществото; въвеждане на механизма на гражданската конфискация.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Отнемането на имущество на базата на невъзможност за доказване на произхода му, както предвижда механизмът на гражданската конфискация, създава условия за непрекъснато нарушаване на правото на собственост от държавните институции. Същевременно възможността за налагане на обезпечителни мерки по време на съдебния процес за отнемане на имущество потенциално може да доведе до намаляване на икономическата активност в страната.

Съответствие с ЕС: Конвенцията на Съвета на Европа относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите престъпление от 1990  г. (обн. ДВ,  бр.31/1993  г.); Рамково решение 2001/500/ПВР на Съвета относно прането на пари,  идентифицирането,  проследяването,  изземването и конфискацията на средствата и приходите от престъпна дейност;  Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета за изпълнение в Европейския съюз на решенията за обезпечаване на имущество или доказателства;  Рамково решение 2005/212/ПВР на Съвета относно конфискацията на облаги,  средства и имущество от престъпления;  Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация.

Оценка: Законопроектът не трябва да се разглежда от парламента.

 

Проект на закон за гражданската конфискация

Внесен на 18.01.2012 от Христо Бисеров, Лютви Местан, Камен Костадинов, Четин Казак, Хамид Хамид

Причини:Необходимост от справяне с организираната престъпност на територията на Република България.

Цели: Изземане на материални активи от представители на организираната престъпност; засилване на чувството за справедливост у гражданите.

Финансови средства: Според проектът ще бъдат спестени финансови средства чрез закриване на Комисията за установяване на имущество и прехвърляне на правомощията й към НАП.

Резултати: Въпреки че потенциално законопроектът може да доведе до икономии на бюджетни средства, налице остава възможността прилагането на механизма на гражданската конфискация да наруши правата на собственост на българските граждани.

Съответствие с ЕС: Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001  година; Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г

Оценка: Законопроектът не трябва да се разглежда от НС.


Свързани публикации.