Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да се разглеждат (3 – 6 март 2012)

Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Внесен на  постъпване 07/03/2012 от Емилия Масларова и Драгомир Стойнев (ПС „Коалиция за България“)

Причини: Синхронизация с политиките за младежта, пенсионната реформа и социалното осигуряване

Цели: Увеличаване на стимулите за студентите да останат в България след завършването си чрез пенсионно осигуряване за сметка на държавния бюджет в периода на обучение.

Финансови средства: Вноските, предвидени за изплащане във фонд „Пенсии”, да са за сметка на държавния бюджет.

Резултати: Законопроектът би изкривил самата инвестиция в човешки капитал като такава. Индивидите, които са учили висше/полувисше образование и сега могат да отчитат тези години за трудов стаж, ако си го заплатят. Ако изходим от допускането за рационалност на индивидите, следва, че те сами могат да си направят сметка какъв избор да направят за своето образование и въобще поведение. Държавните вноски ще бъдат само нови пари в бездънната яма на пенсионната система.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта .

Оценка: Законопроектът НЕ трябва  се разглежда от НС.

 

Законопроект за изменение на Закона за лова и опазване на дивеча

Законопроект за изменение на Закона за устройство на територията

Законопроект за изменение на Закона за горите

Внесени на 06/03/2012 от Христо Бисеров (ПС „ДПС”)

Причини: Наличие на доказана противоконституционност и на прецедент в аналогичен случай.

Цел: Да се даде възможност на гражданите да използват изконното си право да обжалват всякакъв вид наказателни актове срещу тях.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроектите.

Резултати: Законопроектите дават повече възможност гражданите да упражнят изконните си права.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроектите.

Оценка: Законопроектите ТРЯБВА ДА се разгледат от НС.

 

Законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Внесен на 06/03/2012 от Емилия Масларова и Драгомир Стойнев (ПС „Коалиция за България“)

Причини: Синхронизация с политиките за младежта и образователната система

Цел: Стимулиране на по-ранното обвързване на бизнеса с образователната система чрез частни стипендии.

Финансови средства: Данъчни облекчения в срок до 24 месеца за направените разходи за стипендии.

Резултати: Законопроектът би довел до усложняване на данъчната система. Самата идея е близка до идеята за инвестиране в човешки ресурси за дадена фирма, но така формулираното данъчно освобождаване едва ли ще постигне допусканите резултати. Причината е, че отношенията между фирма и студент/ученик, засегнати в този законопроект, могат да бъдат успешно определени чрез предварителни договори и други подобни практики, без държава да се намесва.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът НЕ трябва се разглежда от НС.

 

Законопроект за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

Внесен на 06/03/2012 от Емилия Масларова и Драгомир Стойнев (ПС „Коалиция за България“)

Причини: Необходимост от мероприятия за намаляване на младежката безработица

Цел: Стимулиране работодателите да наемат млади хора чрез освобождаване от осигуровки.

Финансови средства: Освобождаване от плащане на осигуровки в период от 4 до 6 месеца при наемане на младежи до 29 години с условието това да е първа тяхна работа. Тези осигуровки ще се поемат от държавния бюджет.

Резултати: Това е дискриминационно действие, което предполага изкривяване на пазара на труда, като в същото време ще натовари бюджета с допълнителни разходи.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът НЕ трябва да се разглежда от НС.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи

Внесен на 06/03/2012 от Министерски съвет

Причини: придържане към предприетата политика към структурно реформиране в условия на бюджетни ограничения; необходимост от установяване на по-ефективна правна регламентация във връзка с въвеждането на стандарта „абсолютна необходимост”.

Цел: Намаляване на щата чрез обединяване на „Криминална” и „Охранителна” полиция в обща структура „Национална полиция”; Дефиниране на правилата при прилагане на стандарта „абсолютна необходимост”.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати:  По същество обединяването на „Криминална” и „Охранителна” полиция в обща структура „Национална полиция” ще спомогне за оптимизиране на щата на МВР. От друга страна, вторият аспект би създал повече яснота и прозрачност в запазване на правата на гражданите, но не възпрепятства изпълнение на служебните задължения.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът ТРЯБВА ДА се разгледа от НС.

 


Свързани публикации.