Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да се разглеждат (23-27 януари 2012)

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

Внесен на 25.01.2012 от Красимир Ципов, Фани Христова, Емил Радев

Причини: Спазване на Решение № 10 от 15.11.2011  г.  на Конституционния съд по конституционно дело № 6 от 2011 г.

Цели: Да се създаде възможността за обединяване на дела за различни престъпления срещу различни лица при наличието на връзка между тях

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Приемането на законопроекта ще облекчи работата на съдилищата, като ускори хода на съдебните процеси. Същевременно в законопроекта са предвидени и мерки, които ще спомогнат да бъдат избегнати спорове относно компетентността на различните съдебни инстанции и валидността на предприетите процесуални действия.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът следва ДА се разгледа от НС.

***

Законопроект за допълнение на Закона за защита на потребителите

Внесен на 25.01.2012 от Димитър Дъбов и Любен Корнезов

Причини: Необходимост от неутралност на председателя и членовете на КЗП

Цели: Въвеждане на ограничение председателят и членовете на КЗП да не заемат ръководни длъжности в политически партии

Финансови средства: Според законопроекта допълнителни финансови средства за прилагането на промените няма да са необходими.

Резултати: Предвидените промени ще гарантират до голяма степен политическа неутралност на комисията.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът следва ДА се разгледа от НС.

***

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката

Внесен на 23.01.2012 от Министерски съвет

Причини: Необходимост от приемане на законодателни промени след стартиране на две процедури за нарушение от ЕК

Цели: Засилване правомощията на националния енергиен регулатор, улесняване на трансграничната търговия с енергия, насърчаване на трансграничното коопериране и инвестиции, повишаване прозрачността на пазара по отношение на мрежовото опериране и снабдяването, подобрена защита на интересите на потребителите.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Законопроектът предвижда разширяване на правомощията на ДКЕВР, което може да доведе до свръхрегулиране на пазара и отлив на инвестиции. Разширяват се правомощията на комисията за извършване на проверки и налагане на санкции. Предвижда се всички оператори да изготвят и да предоставят на ДКЕВР 10-годишен план за инвестиции, като комисията „ще има задача да се  консултира с всички настоящи или потенциални ползватели на мрежата  относно 10-годишния план за развитие на преносната мрежа по открит и  прозрачен начин”. Тази бюрократизация на процеса най-вероятно ще доведе до отлив на инвестиции в сектора.

Съответствие с ЕС: Директива 2009/72/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на електрическа енергия и Директива 2009/73/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ

Оценка: Законопроектът НЕ ТРЯБВА да се разглежда от НС в този му вид.


Свързани публикации.