Кои от внесените в парламента законопроекти трябва да се разглеждат (20-24 февруари 2012)

Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон

Внесен 16/02/2012 от Янаки Стоилов, Любен Корнезов, Евгений Желев ( ПС „Коалиция за България”) 

Причини:  Нужда от предвидимост в стопанския оборот и в правните сделки.

Цели: Уреждане на положенията за масата на несъстоятелността при определяне на нищожност на сделки и действия, както и презумирането на недействителност само на това изпълнение на парично задължение, чийто падеж не е настъпил.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Предлаганите промени създават необходимата предвидимост и справедливост в производството по несъстоятелност, освен това кредиторите са стимулирани да са по-активни и своевременно да подават молби за откриване на производство по несъстоятелност.

Съответствие с ЕС : Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва  ДА се разгледа от НС.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца

Внесен на 16/02/2012 от Цветан Костов, Ваньо Шарков, Асен Агов, Хасан Адемов, Станислав Станиславов, Цвета Георгиева, Калина Крумова, Кирил Гумнеров, Драгомир Стойнев, Кирчо Димитров 

Причини: Загубата на родител е трагично обстоятелство, което освен неблагоприятно въздействие върху детската психика, нерядко е съпроводено от финансови сътресения за семейството.

Цел: подкрепа за семействата и подобряване на условията за по-добър живот за децата полусираци.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта, но допълнителни разходи за бюджета ще има във връзка с повишаване на обхвата на социалните услуги.

Резултати: Неясна и противоречаща е причината за отпадане на дохода като критерий за отпускане на социални помощи при посочените обстоятелства. Очевидно увреждането на детската психика не може да се компенсира със средства от бюджета, а посочените финансови сътресения всъщност няма да съществуват, защото има изпълнение на доходен критерий.

Съответствие с ЕС : Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът НЕ ТРЯБВА се разглежда от НС.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Внесен на 17/02/2012 от Министерски съвет

Причини: Подобряване на мобилността на индивидите, упражняващи професията „Нотариус”

Цел: Интегриране на европейското законодателство и практики с българските

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Подобряване на мобилността на труда.

Съответствие с ЕС: чл. 49 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)

Оценка: Законопроектът трябва ДА се разгледа от НС.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

 Внесен на 17/02/2012 от ПС „Синята коалиция“

Причини: Подобряване на конкурентната среда в националното стопанство

Цел: Налагане на обективна дефиниция и критерии за господстващо положение, внедряване на ефективни процедури за установяване и прекратяване на злоупотребите с монополно и господстващо положение, конкретни ангажименти и срокове на КЗК за наблюдение, анализи и превенция на злоупотребите с господстващо положение; прозрачност, публичност и отчетност за работата на КЗК, ефективно взаимодействие на институциите за противодействие на нарушенията на ЗЗК и съпътстващите ги данъчни и финансови престъпления.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Новият ЗЗК ще формира по-гъвкав подход при осъществяването на най-важната функция на КЗК – превенцията. Тяхно задължение ще бъде, при наличие на посочените в законопроекта критерии, да изготвят и публикуват задължително (а не по усмотрение) доклади за състоянието на секторите, в които има монополно или господстващо положение, което води до повишаване на прозрачността и формирането на натиск от гражданското общество. Критерият за 5% покачване на цените на чувствителни стоки (определяни от МС) за 1 тримесечие, по-скоро не е подходяща отправна база, предвид възможността за резки краткосрочни колебания в цените на всеки един пазар.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът НЕ трябва се разглежда от НС в този си вид.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата

 Внесен на 17/02/2012 от Иван Вълков, Станислав Иванов, Теодора Георгиева, Светослав Тончев, Пламен Петров, Валентин Микев (ПС „ГЕРБ”)  

Причини: Слаб контрол при провеждането на психологически тестове за правоуправление, зачестяващи инциденти на пътя с велосипедисти.

Цел: Законопроектът цели подобряване на качеството на изследванията за психологическа годност на лицата, подлежащи на такова изследване съгласно чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за движението по пътищата; създаването на възможност водачите, притежаващи правоспособност за управление на МПС от категория Ттб (за управление на тролейбус), да придобиват правоспособност за управление на МПС от категория D (за управление на автобус), без да е необходимо да притежават стаж за управление на МПС от категория С; повишаване безопасността на движението по пътищата.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Това изменение и допълнение на ЗДП е нужно, но пренебрежително недостатъчно в опитите за повишаване на безопасността по пътищата и контрола върху получаването на свидетелства за правоуправление.

Съответствие с ЕС : Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът НЕ трябва се разгледа от НС в този си вид.

 

Законопроект за ландшафта

 Внесен на 22/02/2012 от Румен ИвановГинче Красимирова, Станка Шайлекова, Нели Митева (ПС „ГЕРБ”)

Причини: Запазване и подобряване на ландшафт средата и природните ресурси.

Цел: осигуряване на по-добро качество на живот на населението чрез опазване, поддържане и устойчиво развитие на ландшафтите в България, а също и да следва необходимостта от устойчиво използване на природните ресурси чрез планиране степента на човешката намеса, както във вече изградените селищни образувания и инфраструктура, така и в незасегнатите от човека територии.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта. Създаването на Национален съвет по ландшафта, както и централни, местни и пр. административни структури увеличава разходите в държавния бюджет.

Резултати: Така структуриран, този законопроект предвижда създаването на редица нови институции, на които да се делегира отговорност, без да е направен анализ кои функции се дублират (например с гл. архитекти на общините), неясното делегиране на правомощия не води до нищо друго, освен до повишаване на административната тежест.

Съответствие с ЕС: С приемането на такъв закон, България ще влезе в синхронизация с Европейското законодателство и ще изпълни задълженията си по подписаната от страната Европейска конвенция за ландшафта – обн. В Д.В. 22 от 15.03.2005г. – и ратифицирана със закон, приет от НС на 13.10.2004г. Страната ни ще регламентира и прилагането на ISCO – 08, наложено с регламент от ЕК на ЕС и изискванията на Натура 2000.

Оценка: Законопроектът НЕ трябва се разгледа от НС в този си вид.

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народни армия

 Внесен на 23/02/2012 от Екатерина Михайлова (ПС „Синята коалиция”)

Причини: Пропуски в съществуващия закон.

Цел: Законопроектът цели да повиши информираността на гражданското общество и да разкрие т. нар. „кредитни милионери”, сътрудничили на ДС преди 1989г.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Закъснял (с поне 20 години) законопроект, който няма да постигне така желаните гражданско мнение, натиск и прозрачност. Макар и закъсняло, обаче, приемането му е необходимо, защото това, че нещо се е случило преди две десетилетия не означава, че трябва да бъде забравено и да не се потърси отговорност, ако има незаконосъобразни актове.

Съответствие с ЕС : Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва ДА се разгледа от НС. 


Свързани публикации.