Кампанията за достъпа до информация даде резултати

На 7 юни 2007 г. парламентът прие на второ четене широко дискутираните през последните три месеца изменения в Закона за достъп до обществена информация.

"Програма Достъп до Информация" (ПДИ) се обяви още през месец март 2007 г. против внесените изменения поради тяхното явно противоречие с основни стандарти в областта на правото на достъп до информация от публичните институции. Беше опровергана и тезата на вносителите, че с измененията се транспонира Директива 2003/98/ЕС на Европейския парламент и Съвета относно повторното използване на информация от обществения сектор.

В резултат на интензивния обществен дебат с участието на множество български, чуждестранни и международни неправителствени и правителствени организации, българските медии, журналисти, общественици и експерти, както и застъпничеството на ПДИ и волята на някои от парламентарно представените политически сили, предлаганите изменения в закона бяха значително коригирани.

Положителните корекции са в следните насоки. В последния вариант отпадна изискването заявителите, които искат да получат т.нар. информация от обществения сектор, да доказват интерес към нея. Това изискване щеше да бъде противоконституционно. Срокът, в който следва да бъде даден отговор по заявление за информация от обществения сектор, бе уеднаквен със сега съществуващия срок – 14 дни. Заявителите ще плащат единствено разходите по материалното предоставяне на информацията, които ще се определят от Министерския съвет. Т.нар. организации от обществения сектор могат да откажат предоставяне на достъп до части от документи, но само ако това изисква "усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция."

Приеха се и някои положителни и отдавна потребни изменения в ЗДОИ, внесени между първо и второ четене от народните представители Мартин Димитров и Иван Сотиров. Завишиха се санкциите за служители, неизпълняващи задълженията си по закона или съдебно решение. Прие се ефективен механизъм за налагането на глобите. Всички административни структури се задължават в срок до 6 месеца да определят длъжностни лица, които да отговарят пряко за предоставянето на обществена информация, както и да обособят подходящо място за четене на предоставените документи.

Въпреки постигнатото, остава безпокойството от бъдещото приложение на изменения закон поради привнесеното и напълно неясното понятие "информация от обществения сектор" и паралелната процедура за предоставянето й. Остава и горчивия привкус от непрозрачното внасяне на измененията през февруари 2007 г. в Народното събрание, недоверието към натрупаната експертиза в гражданския сектор и целенасочените усилия за влошаване на текстове от един работещ в полза на гражданите закон.

Програма Достъп до Информация (http://www.aip-bg.org/)

За повече информация по въпроса вижте тук:

Прозрачност и икономически растеж

Какво (кой) изработи българският парламент тази седмица?


Свързани публикации.