Какво влезе в парламента тази седмица

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Внесен на 02.11.2009 от Министерски съвет в Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред

 • задължават се юридическите лица, осъществяващи обществени електронни съобщителни мрежи или услуги да съхраняват всички данни създадени и обработени в процеса на тяхната дейност, отнасяща се до трафика на съобщенията;
 • гарантира се съхраняването на данните за определен период с оглед използването на всички или на част от тях за разкриването и разследването на престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода две или повече години, както и за издирване на лица;
 • разграничават се данните относно трафика на съобщенията от тяхното съдържание и режима, който се прилага по отношение на тях;
 • тези и други и други промени въвеждат изискванията на Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 за запазване на данни, създадени или обработени във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни услуги;

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

Внесен на 02.11.2009 от Министерски съвет в Комисия по външна политика и отбрана

 • Предлага се отмяна на действието на закона спрямо чужди граждани и лица без гражданство;
 • Предвижда се придобиване на нови правомощия на министъра на отбраната:

§ Да разкрива и осигурява дейността на воени курсове по начална и специална военна подготовка към граждански и военни училища, съгласувано с техните ръководсва, с министъра на образованието, младежта и науката;

§ Да удължава със заповед 6-месечния срок ма командировката за участие в операции или мисии извън територията на България еднократно с до 30 календарни дни без съгласието на военнослужещия;

§ Да утвърждава инвестиционни проекти със стойност до 50 млн. лева;

 • Предвижда се Народното събрание да взема решения относно изпълнението на проекти за инвестиционни разходи за придобиване и модернизация на въоръжение, техника и военно оборудване;
 • Предлага се нова дефиниция на понятието „Въоръжени сили"; предвижда се в състава на въоръжените сили да се включват Българската армия, служба „Военна полиция", служба „Военна информация", военните висши училища, Военно медицинска академия, Националната гвардейска част и резервът на въоръжените сили; Министерството на отбраната като орган на изпълнителната власт не се включва в състава на въоръжените сили, но е предвиден текст, в който се посочва, че военнослужещите в министерството са част от личния състав на въоръжените сили;
 • Българската армия се изключва от състава на Министерството на отбраната и ще включва Съвместно оперативно командване, три вида въоръжени сили и формирования за подготовка, поддръжка и логистично осигуряване;
 • От състава на министерството са изведени и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната – служба „Военна информация", служба „Военна полиция", военните висши училища, Военномедицинска академия, Националната гвардейска част, Националният военноисторически музей и др.
 • Предлага се възстановяване на договорната система във военната служба; Предвижда се курсантите да бъдат военнослужещи с особен статус; Те ще сключват договори за военна служба, в чийто срок се включва срокът им на обучение във военните висши училища.
 • Предвижда се въвеждане на класове за войнишките звания;
 • Намаляване пределната възраст за кадрови войници от 49 на 45 години;
 • Предвижда се в базата за определяне обезщетенията на военнослужещите по закона да се включват само допълнителните месечни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба, които са с постоянен характер. Това са допълнителните възнаграждения, които се изплащат ежемесечно заедно с основното месечно възнаграждение за постоянносъществуващи фактори, утежняващи условията за изпълнение на военната служба за заеманата длъжност.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицираните организми

Внесен на 27.11.2009 от Министерски съвет в Комисия по околната среда и водите

 • Предлагат се за отстраняване констатирани неточности при промяната на директивата относно работата с генетично модифицирани микроорганизми в контролирани условия и на директивата относно съзнателното пускане в околната среда на генетично модифицирани организми, отменяща досегашните и се цели съответствие на националното законодателство с европейските норми.

Проект на Закон за потребителския кредит

Внесен на 25.11.2009 от Министерски съвет в Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм

 • Въвеждат се изискванията на европейската директива за договорите за потребителски кредит;
 • Предвижда се разширяване обхвата на потребителския кредит от 400 до 147000 лв., при досегашни от 400 до 40000 лв. ;
 • Потребителите на кредита ще имат възможност да се откажат от него в 14-дневен срок без да дължат задължение или неустойка и без да посочват причини за това;
 • Въвежда се т. н. „Стандартен европейски формуляр за предоставяне на информация за потребителски кредит"; чрез него потребителите ще могат да сравняват предлаганите им от кредитора условия, включително и в различните държави-членки на ЕС; кредиторите са задължени да предоставят този формуляр преди сключване на договора;
 • Разширяват се задължителните условия, които договорите трябва да съдържат, като например за промяна на лихвения процент в случаите, в които той не е фиксиран; Договорите трябва да съдържат и предупреждение за последиците за потребителя при просрочие на вноските, клауза за правото на отказ от договора за кредит, срокът и условията за упражняването му; в документа е необходимо да са посочени изрично и извън съдебните способи за решаване на спора;
 • Въвежда се задължение на кредитора да извършва оценка на кредитоспособността на потребителя, чрез справка в Централен кредитен регистър, или други бази данни.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

Внесен на 25.11.2009 от Волен Сидеров /ПГ на Атака/ в Комисия по култура, гражданско общество и медии

 • Предлага се премахване на новините на турски език по БНТ.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата

Внесен на 21.11.2009 от Иван Вълков /ПГ на ГЕРБ/ в Комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения

 • В текста на законопроекта се заличават думите „Министерство на извънредните ситуации".
 • Предложени са повишения в размера на санкциите, налагани при нарушения на ЗДП.
 • Създава се възможност за налагане на глоба с фиш за нарушения, установени с технически средства; предлага се глобите за нарушения, установени по този начин да се налагат на собственика на МПС.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многожилищни жилищно-спестовни влогове

Внесен на 19.11.2009 от Яне Янев /ПГ на РЗС/ в Комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм

 • Премахва се чл.2, в който са посочени условията, които гражданите имащи право на компенсация по този закон трябва да покриват;
 • Предлагат се промени, относно групирането на правоимащите, формулиращи нови правила за подреждане и поддържане на списъците;
 • Предлага се притежателите на жилищно-спестовни влогове да могат да ги даряват, заменят или продават изцяло или частично на трети лица; към настоящия момент спестовните влогове могат да се прехвърлят на роднини;
 • Размерът на левовия индекс за едно спестовно число се актуализира на всеки 6 месеца от Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд, като се вземат предвид пазарните цени, инфлацията и наличните средства по фонда;
 • Съкращаване на числеността на УС на НКЖФ от 7 на 5 члена и се урежда 5-годишен мандат на УС, връчен от председателя на МС.

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуален кодекс

Внесен на 18.11.2009 от Министерски съвет в Комисия по правни въпроси

 • Разширяване на кръга на субектите, които са оправомощени да извършват действия по разследването. Предлага се да се осигури възможност като разследващи органи да действат и полицейските органи в МВР, в изрично предвидените в НПК;
 • Изменения и допълнения, свързани с разширяване на приложното поле на информацията, която да може да се използва като доказателствен материал. Предлага се да бъде възможно използване като доказателствен материал на данни, събирани по реда на Закона за специалните разузнавателни устройства;
 • Разширява се възможността в съдебната фаза на процеса да се ползват доказателствени материали, които досега не можеха да се използват като такива – предлага се да могат да се прочитат и показанията на свидетел, както и обясненията на обвиняем, дадени пред орган на досъдебното производство, в присъствието на неговия защитник;
 • Предлага се действията по разследване и събрани доказателства извън посочения срок също да пораждат правни последици;
 • Предвижда се възможност за разпит чрез видео или телефонна конференция свидетели, намиращи се на територията на страната;
 • Допълнение, според което може без процедура по международно сътрудничество да се разменят документи между националните органи и Европейската служба за борба с измамите;
 • Разширяват се възможностите за незабавно образуване на досъдебно производство не само при извършване на оглед на местопроизшествие и свързаните с него претърсване, изземане и разпит на очевидци, а и при всеки оглед и разпит на свидетел, без изискването това действие да е свързано с огледа;
 • Премахват се възможностите за отлагане на предявяване на обвинението и разследването, поради това, че обвиняемият не е упълномощил защитник по неуважителни причини;
 • Предложени са мерки с цел ускоряване процедурата за досъдебно производство;
 • Предложение за отпадане правомощието на ВКС да връща дела на досъдебна фаза поради допуснати процесуални нарушения;
 • Ограничава се приложното поле на касационното производство, възобновяване на наказателни дела по искане на осъдения и съкратеното съдебно следствие;
 • Увеличава се размера на глобите за участници в процеса заради виновно процесуално поведение;
 • Част от текстовете на законопроекта са свързани с правата на участниците в процеса;
 • Предвидени са допълнително гаранции за живота и здравето на служители под прикритие и свидетели с тайна самоличност.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

Внесен на 18.11.2009 от Министерски съвет в Комисията по правни въпроси

 • Предвижда се дисциплинарно наказание освобождаване от длъжност да се налага на изборен член на ВСС в случаите на тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и при извършване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт.
 • Предвижда се предложение за налагане на дисциплинарно наказание на изборен член на ВСС да може да се прави от не по-малко от 1/5 от членовете на ВСС. И в тези случаи административно наказващ орган е ВСС.
 • Предвидено е изборен член на ВСС, на когото е наложено дисциплинарно наказание освобождаване от длъжност, да не може да бъде отново избиран за член на ВСС, както и не може да бъде назначен на съдийска прокурорска и следователска длъжност;
 • Предвидено е в случаите на образувано дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на изборен член на ВСС, при подадена от него оставка, мандатът му да не може да бъде прекратен предсрочно до приключване на дисциплинарното производство.
 • Предоставена е правна възможност на ВСС да започва процедура за предсрочно освобождаване на всички изборни членове, а не само на тези, избрани от органите на съдебната власт;
 • Предвидено е влязло в сила решение за дисциплинарно уволнение на член на ВСС да бъде публикувано в интернет.

Законопроект за изменение и допълнение на закона за нотариусите и нотариалната дейност

Внесен на 18.11.2009 от Министерски съвет в Комисия по правни въпроси

 • Съгласно предложения законопроект при извършване на възмездни сделки, с които се учредяват, прехвърлят, изменят или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, страните представят декларация, че сумата, посочена в акта, е действително уговорената цена по сделката;
 • Предвидено е пред нотариуса да се представя заверен препис от платежните документи, когато между страните са извършени плащания преди нотариалния акт;
 • Когато в акта са уговорени последващи плащания, страните посочват в декларацията и сметката, по която ще се извършват плащанията;
 • Предлагат се два варианта за извършване на плащания между страните по сделката – плащанията могат да се извършват по специална банкова сметка на нотариуса или по банкова сметка в избрана от страните банка;
 • Условията за внасяне на сумите по специалната банкова сметка на нотариуса и за нареждания за плащания от нотариуса се уреждат с писмено споразумение между нотариуса и страните по сделката;
 • Не се допуска принудително изпълнение върху паричните средства по специалната банкова сметка за задължения на нотариуса.

 

* Стажант в ИПИ.


Свързани публикации.