Какво влезе в парламента тази седмица (7-11 декември 2009)

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства

Внесен на 04.12.2009 от Иван Иванов, Пламен Петров и Красимир Ципов /ПГ на ПП ГЕРБ/ в Комисия по вътрешна сигурност и ред

Предлага се в случаите, когато е направено искане за използване на оперативен способ от дирекция „Вътрешна сигурност" на МВР срещу служител на министерството, министърът, по негова преценка, да предложи или не на председателя на ДАНС да издаде писмено разпореждане за прилагане на СРС.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето

Внесен на 04.12.2009 година от Яне Янев /независим н.п./ в Комисия по здравеопазването

Със законопроекта се предлага съставяне на нова професия „лекарски асистент", изградена на основата на фелдшерската професия. Лекарските асистенти ще изпълняват задълженията на досегашните фелдшери. За създаването на новата професия, с наредба на министъра на образованието, висшите медицински училища ще открият нова специалност в бакалавърска степен „лекарски асистент". Завършилите, преди влизане в сила на нормативния акт, както и обучаващите се  все още фелдшери ще получават права на лекарски асистент без да е необходима допълнителна квалификация.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията

Внесен на 03.12.2009 от Министерски съвет в Комисия по културата, гражданското общество и медиите

 • Радио – и телевизионната дейност се заменя с предоставяне на аудио – визуални медийни услуги и радиоуслуги;
 • Налага се облекчено регулиране на аудио – визуалните медийни услуги по заявка, при които контрол може да се упражнява и от потребителя; тези услуги ще подлежат единствено на базисните постановки на настоящия закон;
 • Прави се разлика между програми, които сериозно могат да увредят физическото, нравственото и умственото развитие на непълнолетните и програми, които има вероятност да увредят физическото, нравственото и умственото развитие на непълнолетните. Програмите от първия вид ще бъдат забранени. Към тях спадат, включващите порнографско съдържание или неоправдано насилие. Такъв тип програми ще бъдат разрешени само за аудио-визуланите услуги по заявка, ако могат да се гарантират някои условия, свързани с достъпа на непълнолетни ;
 • Предлага се изпълняващите изключителни права над телевизионно излъчване на събития с особено голям обществен интерес да предоставят на други телевизионни оператори правото да използват кратки откъси, които могат да бъдат излъчвани на територията на целия Европейски съюз и са с времетраене не повече от 90 минути;
 • Освен линейното разпръскване, под контрола на Съвета за електронни медии попадат аудио – визуалните услуги по заявка;
 • Премахва се ограничението за време за телевизионни рекламни спотове на ден, но се запазва почасовото ограничение (не повече от 12 минути на час);
 • Разписват се разграничителни критерии между продуктово позициониране и скрита реклама, която остава забранена;
 • Предвижда се съставяне на етичен кодекс от доставчиците, насочен към защитата от деца на съдържание, което може да има негативно влияние върху тях;
 • Отменя се Закона за публичното радиоразпръскване, който уреждаше участието на държавата в разпространението на програмите на БНТ и БНР. Този закон урежда създаване на Национална компания „Обществено цифрово радиоразпръскване" със статут на държавно предприятие и бюджетно финансиране.

Проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции

Внесен на 07.12.2009 от Министерски съвет в Комисия по правни въпроси

 • Предмет на закона е взаимното признаване на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции;
 • Дефинирани са основни понятия и термини, относими към посочената материя;
 • Посочени са компетентните органи за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции. За компетентни органи по признаване са определени окръжните съдилища. НАП е посочена като изпълнител на признатите от съда решения;
 • Уредени са подсъдността, условията и процедурите за признаване и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции, както и производството по обжалване съответния съд;
 • Регламентирани са въпросите за двойна наказуемост, условията за допустимост;
 • Изброени са основанията за отказ;
 • Въведена е минимална санкция от 70 евро;
 • Регламентирани са последиците от взаимното признаване и задълженията за насрещно уведомяване. Уредено е разпореждането с конфискуваното в България имущество, респ. с приходите от изпълнението на финансовите санкции**.

 

* Стажант в ИПИ

**Пълния текст на законопроектите може да намерите тук

 


Свързани публикации.